รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม3
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 046130783101-0 นายบัวเผื่อน บุญช่วย วิศวกรรมก่อสร้าง10
2 046130783103-6 นายสรานนท์ อ่อนน้อม วิศวกรรมก่อสร้าง10
3 046130783104-4 นายวันปิยะ วิเศษสังข์ วิศวกรรมก่อสร้าง10
4 046130783105-1 นายชัยกร พึงพิเชฐ วิศวกรรมก่อสร้าง10
5 046130783106-9 นายรัฐเขต เสือขวัญ วิศวกรรมก่อสร้าง10
6 046130783109-3 นายพิจิตร เชิงจอหอ วิศวกรรมก่อสร้าง10
7 046130783110-1 นายประพัทธ์ แสงเพชร วิศวกรรมก่อสร้าง10
8 046130783117-6 นายธนินท์รัฐ วงศ์แก้วเขียว วิศวกรรมก่อสร้าง10
9 046130783118-4 นายณัฐวุฒิ มีเกษร วิศวกรรมก่อสร้าง65
10 046140711001-8 นายมนตรี ทองนิล วิศวกรรมโยธา10
11 046140711004-2 นายปกาศิต ฉิมพาลี วิศวกรรมโยธา10
12 046140711008-3 นายปฏิภาณ จวงพลงาม วิศวกรรมโยธา10
13 046140711014-1 นายบุริศร์ มลภา วิศวกรรมโยธา10
14 046140711017-4 นายอรรถสิทธิ์ ชะเดืองรัมย์ วิศวกรรมโยธา10
15 046140711019-0 นายธนัชพงศ์ ศักดิ์เกษมวัชร์ วิศวกรรมโยธา10
16 046140711020-8 นายกิตติศักดิ์ สุขเจริญนุกูล วิศวกรรมโยธา10
17 046140711021-6 นายนคร มังกรณ์ วิศวกรรมโยธา10
18 046140783101-9 นายองอาจ คงประดิษฐ วิศวกรรมก่อสร้าง10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 16:25:00