รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0041004-1 : Community Ways
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036030271001-5 นายชาญชัย ไวยะเวช วิทยาการคอมพิวเตอร์10
2 036030271002-3 นายกิตติภณ เกตุหอม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
3 036030271003-1 นายกัญจน์ สมบัติทวี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
4 036030271005-6 นางสาวอนุชิดา ถือสัตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
5 036030271007-2 นายฐิติพงศ์ พลเยี่ยม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
6 036030271009-8 นางสาวกาญจนา คลาพิมาย วิทยาการคอมพิวเตอร์10
7 036030271010-6 นายสิทธิศักดิ์ กระจ่างวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
8 036030271011-4 นายภาณุพงษ์ พานทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
9 036030271012-2 นายจาลึก บุญจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
10 036030271014-8 นายภานุพงษ์ วงศ์ศร วิทยาการคอมพิวเตอร์10
11 036030271015-5 นายภิเษก บุญพยากรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
12 036030271017-1 นางสาวเบญจพร อาภาประดิษฐกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์10
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
13 036030331002-1 นางสาววรรณวดี จุเรศร์ ประมง10
14 036030331003-9 นางสาวชนิภรณ์ เพ็ชรแสง ประมง10
15 036030331005-4 นางสาวสุภนิดา จันทร์ยิ้ม ประมง10
16 036030331006-2 นายเกียรติภูมิ ไชยพิณ ประมง10
17 036030331009-6 นายพุทธิพงษ์ กองจินดา ประมง10
18 036030331010-4 นายชัยวัฒน์ แซ่ตั๋น ประมง10
19 036030331013-8 นายศุภวิชญ์ ชอบชน ประมง10
20 036030331017-9 นางสาววินิตา กำเนิดดี ประมง10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.6:25/8/2562 9:29:08