รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0720407-1 : Failure of Buildings
กลุ่ม2
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 045940783605-3 นายชัยวัตร ถีระแก้ว วิศวกรรมก่อสร้าง40
2 045940783615-2 นายกัมปนาท อินสุด วิศวกรรมก่อสร้าง40
3 045940783640-0 นายนำโชค บรรเทา วิศวกรรมก่อสร้าง40
4 046040783601-0 นายวันเฉลิม วงศ์ไทย วิศวกรรมก่อสร้าง10
5 046040783605-1 ว่าที่ร้อยตรีเดชอุดม อินทร์มา วิศวกรรมก่อสร้าง10
6 046040783607-7 นายธีรวัตน์ ธรรมประดิษฐ วิศวกรรมก่อสร้าง10
7 046040783608-5 นายก้องภพ สุจริต วิศวกรรมก่อสร้าง10
8 046040783611-9 นายอภิเดช กันชนะ วิศวกรรมก่อสร้าง10
9 046040783612-7 นายบรรจง หัศนี วิศวกรรมก่อสร้าง10
10 046040783613-5 นายนิธิโชติ ด่านสิริสันติ วิศวกรรมก่อสร้าง10
11 046040783614-3 นายพงษ์ธร โพธิงาม วิศวกรรมก่อสร้าง10
12 046040783618-4 นายสุทัศน์ ทองชมภู วิศวกรรมก่อสร้าง10
13 046040783620-0 นายอภินันท์ แก้วสนั่น วิศวกรรมก่อสร้าง40
14 046040783625-9 นายชาญชัย ฟองจามร วิศวกรรมก่อสร้าง10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 16:17:43