รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม2
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 045730783119-0 นายชนะโชค พูนมา วิศวกรรมก่อสร้าง10
2 046030783106-1 นายสมพงษ์ ต่ายขาว วิศวกรรมก่อสร้าง10
3 046030783112-9 นายกษมล เหล็กดี วิศวกรรมก่อสร้าง10
4 046030783113-7 นายฐนิตพัฒน์ อัครเกษมพงษา วิศวกรรมก่อสร้าง10
5 046030783118-6 นายดุษฏี สูงหางหว้า วิศวกรรมก่อสร้าง10
6 046030783121-0 นายจิรายุทธ ภิรมย์พล วิศวกรรมก่อสร้าง10
7 046030783130-1 นายปฏิภาณ ชุติมาสวรรค์ วิศวกรรมก่อสร้าง10
8 046030783133-5 นายสุพจน์ จักรพงษ์ วิศวกรรมก่อสร้าง10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.13.39:20/8/2562 5:35:24