รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0802131-2 : Principles of English Reading
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 026130811001-2 นางสาวชนาเมธ สมัครพงศ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
2 026130811002-0 นายศรัณย์ภัทร โพธิ์ถาวร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
3 026130811003-8 นายศรัตน์พงศ์ ไชยเดช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
4 026130811004-6 นายอานัฐ เจริญฤทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
5 026130811005-3 นางสาวจริยา แตงพุ่มทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
6 026130811006-1 นายชัยรัตน์ ศรีคำเครือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
7 026130811007-9 นายธนภัทร แก้วใจดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
8 026130811008-7 นางสาวจนิสตา สันตยานนท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล80
9 026130811009-5 นางสาวกรกัญจน์ เกตุพันธุ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
10 026130811010-3 นางสาวกรองลักษ์ จันคัมรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล70
11 026130822021-7 นางสาวชิดชนันท์ ตันสมสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล70
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 21:07:12