รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0010001-1 : Life and Social Quality Development
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016030161004-6 นายพงษ์ดนัย ไกรจันทร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์10
2 016030161005-3 นายภูมิทัศน์ สุขรักษ์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 015730531048-2 นายชิดพงศ์ นาคอนันต์พิศาล การบริหารธุรกิจเกษตร40
4 016040521023-0 นางสาวนัทถมน อุดมพร การจัดการ10
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 016030663020-5 นายธรรมรงค์ สีล้ง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
6 016130663001-3 นายศุภธัช แสนยะมาตย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
7 016130663002-1 นายธนากร โบราณมูล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
8 016130663003-9 นางสาวกิตติรัตน์ พวงจันทร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
9 016130663004-7 นางสาวอารีรัตน์ ศรีนพรัตนกุล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
10 016130663005-4 นายชลสิทธิ์ นาคประเสริฐ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
11 016130663006-2 นายกิตติพงษ์ สวัสดิ์วงษ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์80
12 016130663007-0 นายทัตพงศ์ ทับหัวหนอง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
13 016130663008-8 นายวัชรพล ภักดี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
14 016130663009-6 นายสัชฌุกร นุมัติ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์70
15 016130663010-4 นายนฤเบศร์ มุ่งแฝงกลาง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
16 016130663011-2 นายอรรจน์ ศรีพันธบุตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
17 016140663020-2 นายอะโมเท - วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 21:46:01