รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0802481-1 : English for Tour Guides
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 025830811093-5 นายจิระวัฒน์ สุดชื่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
2 025830811094-3 นายณัฐดนัย ต้นทรงเลิศเมธา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
3 025830811096-8 นายธนกฤต บุณยโชติมา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
4 025830811097-6 นายพงศ์เทพ ยอดบุญนอก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
5 025830811098-4 นายภูวเดช เพชรประหยัด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
6 025830811099-2 นายฤทธิเกียรติ สวัสดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
7 025830811100-8 นายศรณ พึ่งขุนทด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
8 025830811101-6 นายสิทธิชัย มณีสุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
9 025830811102-4 นางสาวกัญจนพร นวนสำเนียง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
10 025830811104-0 นางสาวกาญจนา อ่อนนิ่ม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
11 025830811105-7 นางสาวกิตติวรา รักธง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
12 025830811106-5 นางสาวชมพูนุช อานามนารถ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
13 025830811108-1 นางสาวณัฐนรี ทองเกษร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
14 025830811109-9 นางสาวธธัชชา อ่อนน้อมดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
15 025830811110-7 นางสาวธิดารัตน์ วิลัยการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
16 025830811111-5 นางสาวนภัทร มะเซ็น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
17 025830811113-1 นางสาวพรธ์ณภา พาณิชดำรง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
18 025830811114-9 นางสาวพรพิมล คล้ายสุบรรณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
19 025830811116-4 นางสาวพัชริยา มากบดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
20 025830811117-2 นางสาวภัทรสุดา พุ่มภาชี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
21 025830811118-0 นางสาวรุจรดา อุปชัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
22 025830811119-8 นางสาวฤทัยทิพย์ ทับทิม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
23 025830811120-6 นางสาววรรณรัตน์ หงษ์สุวรรณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
24 025830811121-4 นางสาววราภรณ์ โชตินันทชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
25 025830811122-2 นางสาววันวิสา ภักดีล้น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
26 025830811123-0 นางสาววิภาวี อ่ำสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
27 025830811124-8 นางสาวศุทธินี วงศ์เรือง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
28 025830811125-5 นางสาวศุภศิริ บรรจงลักษณ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
29 025830811129-7 นางสาวอนุสรา ทะวงษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
30 025830811130-5 นางสาวอัจฉรา ทิพยโสตถิ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
31 025830811131-3 นางสาวอันตรา ยอมิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
32 025830811132-1 นางสาวอารีญา ขุนอาจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 12:26:17