รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0802481-1 : English for Tour Guides
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 025830811001-8 นายคณากร ยิ้มเล็ก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
2 025830811002-6 นายจิรายุ ธราวรรณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
3 025830811003-4 นายจิรายุส ทินวงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
4 025830811004-2 นายตรีปพัฒน์ ฉัตรธนพลพานิช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
5 025830811006-7 นายทักษิณ แจ้งใสสี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
6 025830811007-5 นายธนวันต์ จันทสิงห์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
7 025830811008-3 นายธนาธิป เล็กปิยกุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
8 025830811009-1 นายปรีชา นามพุฒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
9 025830811011-7 นายภัทรวุฒิ มาเจริญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
10 025830811012-5 นายระพีพัฒน์ อัครล้ำเลิศวงศ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
11 025830811013-3 นายรัฐมนต์ กลิ่นยี่โถ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
12 025830811014-1 นายวีรวัฒน์ ทุนบุญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
13 025830811015-8 นายศราวุฒิ ศรีรัมย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
14 025830811016-6 นายศวัสกร อุดหนุนเผ่าพงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
15 025830811017-4 นายสหรัฐ ลิ้มสายสุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
16 025830811019-0 นางสาวจิรัชญา เตชะนันท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
17 025830811020-8 นางสาวเจนจิรา ลิขิตประกิตกุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
18 025830811022-4 นางสาวณัฐกานต์ ชูความดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
19 025830811023-2 นางสาวณัฐณิชา จิตสน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
20 025830811024-0 นางสาวณัศรา เกิดผล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
21 025830811025-7 นางสาวดวงกมล แสงนวล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
22 025830811026-5 นางสาวดวงรัตน์ วินิจสุวรรณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
23 025830811027-3 นางสาวธนานันท์ เต่าสุวรรณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
24 025830811028-1 นางสาวธิดารัตน์ ก้อนคำ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
25 025830811029-9 นางสาวนวพร บัวใหญ่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
26 025830811030-7 นางสาวประภาวรรณ ไชยกุมาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
27 025830811032-3 นางสาวปิยะนันท์ สุขสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
28 025830811033-1 นางสาวพิสชา สุวรรณาภรณ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
29 025830811034-9 นางสาวไพรินทร์ รื่นเหลย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
30 025830811035-6 นางสาวภัคจิรา วงศ์ภู่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
31 025830811036-4 นางสาวภูริตา ทองเมืองหลวง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
32 025830811037-2 นางสาวเยาวเรศ จีระประยูร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
33 025830811039-8 นางสาววรรษมน ศรราม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
34 025830811040-6 นางสาวศศิวิมล เอี่ยมจงจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
35 025830811041-4 นางสาวสายธาร สุวรรณรังค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
36 025830811042-2 นางสาวหฤทัยชนก งามระหงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
37 025830811043-0 นางสาวอรจิรา ศรีสมุท ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
38 025830811044-8 นางสาวอักษรจัญจ์ พิมพ์ทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
39 025830811045-5 นางสาวอาภาภรณ์ ทองคำเปลว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 5:19:50