รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0604103-1 : Physics 2
กลุ่ม1
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 045730711117-1 นายปิยวัฒน์ นาคะประเสริฐ วิศวกรรมโยธา40
2 045730711122-1 นายณัฐวิชช์ โพธิ์เวชกุล วิศวกรรมโยธา40
3 045730711124-7 นายรัฐพล แก้วเขียว วิศวกรรมโยธา40
4 045730711148-6 นายธนาธิป จิรัสย์วัฒนา วิศวกรรมโยธา10
5 045730711228-6 นายทศพล ศรีจันทับ วิศวกรรมโยธา10
6 045730711229-4 นายพงศ์ศิริ จูยิ้ม วิศวกรรมโยธา40
7 045730711243-5 นายวัชรพงศ์ งามศิลป์ วิศวกรรมโยธา10
8 045730711246-8 นายนำโชค บาฬิศรี วิศวกรรมโยธา10
9 045730711252-6 นายวิทูรย์ บัวริบัติ วิศวกรรมโยธา40
10 045740711112-1 นางสาวหนึ่งฤทัย ลายสันเทียะ วิศวกรรมโยธา10
11 045740711125-3 นายธนภณ นาคสมบูรณ์ วิศวกรรมโยธา10
12 045740711209-5 นายเดชรัก จันทร์อุดม วิศวกรรมโยธา40
13 045830711135-1 นายณัฐวุฒิ เกษมราช วิศวกรรมโยธา10
14 045830711136-9 นายพงษ์เพชร จุลเลศ วิศวกรรมโยธา40
15 045940711107-7 นายนิธิพร แก้วพิกุล วิศวกรรมโยธา10
16 045940711108-5 นายศุภกิจ เรืองสุข วิศวกรรมโยธา10
17 045940711115-0 นายรัชชานนท์ ศรีจันทร์ วิศวกรรมโยธา10
18 045940711116-8 นายปฏิพัทธ์ โสมพันธุ์ วิศวกรรมโยธา10
19 045940711117-6 นายณัฐนันท์ เกิดชัย วิศวกรรมโยธา10
20 045940711121-8 นายวัชรพงษ์ จันทรถาวร วิศวกรรมโยธา10
21 045940711127-5 นายวุฒิชัย เริงหิรัญ วิศวกรรมโยธา10
22 045940711135-8 นายอภิสิทธิ์ พวงคำ วิศวกรรมโยธา10
23 046030711114-2 นายยศพล นาคะประเสริฐ วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:20/9/2562 10:44:22