รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0640104-1 : Engineering Mechanics
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 016140663001-2 นายอธิภู เหมรา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
2 016140663603-5 นายสันติ พิทักษ์วงษ์สว่าง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
3 016140663604-3 นายอุดม ศรีใจ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
4 016140663607-6 นายชาลี รัตนนิกร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
5 016140663609-2 นายธนวัฒน์ บุญชู วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
6 016140663611-8 นายปุญณวิช ศรียันต์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
7 016140663612-6 นายไพโรจน์ มานะประกอบผล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
8 016140663613-4 นายพลวัฒน์ พลชัย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
9 016140663614-2 นายอมร บุญแท้ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
10 016140663618-3 นายศุภกฤต ฟังเย็น วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
11 016140663621-7 นายธีระพงษ์ เพ็งมะเริง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
12 016140663623-3 นายอนันตพงษ์ ชุมรัมย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
13 016140663624-1 นายธนนันท์ นามนาค วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
14 016140663625-8 นายสุริโย โขงเขต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
15 016140663628-2 นายวุฒิศักดิ์ ชื่นวัฒนมงคล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 1:53:48