รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020007-1 : Recreation in Daily Life
กลุ่ม3
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015830151011-7 นางสาวนุชนาถ สาริกันทสา ประมง40
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 015830551008-9 นางสาวประภัสสร โคตรสุโพธิ์ การจัดการโลจิสติกส์40
3 015830551131-9 นางสาวมนต์นภา อนันต์ การจัดการโลจิสติกส์40
4 016130511009-0 นายสุทัศน์ ขำอุ่นใจ เศรษฐศาสตร์10
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 015830611006-1 นางสาวพัดชา กาลัยมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
6 015830611010-3 นายอำพุ ทิพย์ศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
7 015830611021-0 นางสาวจุฬารัตน์ ธีระธนานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
8 015830611040-0 นางสาวนริศรา เกตุดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
9 015830611051-7 นางสาวพจณิชา แซ่น้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
10 015830662006-9 นายกฤษณะ เกิดไทย วิศวกรรมเกษตร40
11 015830663007-6 นายปัญญา เสาวภา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
12 015830663045-6 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปันพรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
13 015930663021-5 นายธารา ช้อนขุนทด วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
14 015930663025-6 นายณัฐนที พรหมายน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
15 015930663026-4 นายพีรสิชฌ์ สิงหเดโช วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
16 015930663033-0 นายวัชรมินทร์ สามศรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
17 015930663041-3 นายทัศนัย ศรีมันตะ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
18 016040663601-1 นายพิทักษ์ บำรุงภักดี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
19 016040663605-2 นายพีรพัฒน์ บัวพันธุ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
20 016040663606-0 นายศิริวัฒน์ สุยะวงค์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์11
21 016040663608-6 นายนำชัย แสนหาญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
22 016040663610-2 นายทนงค์ ขันธนิธิ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:16/9/2562 3:09:09