รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0403102-2 : Taxation 1
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036140261090-7 นางสาวกรวิภา โตวิวัธ การบัญชี10
2 036140261091-5 นางสาวประไพพิศ สุขศิริมัช การบัญชี10
3 036140261092-3 นางสาวสินีนาฏ พัฒนผล การบัญชี10
4 036140261093-1 จ่าเอกอนุสรณ์ เรืองขณะ การบัญชี10
5 036140261095-6 นายชานนท์ คงวัฒนะ การบัญชี10
6 036140261096-4 นางสาวชลธิชา ดีเกตุ การบัญชี80
7 036140261097-2 นางสาวสิริรัตน์ อยู่นัดที การบัญชี10
8 036140261098-0 นางสาววาริศา ฆวีวงษ์ การบัญชี10
9 036140261099-8 นางสาวปรารถนา สรณะ การบัญชี10
10 036140261100-4 นางสาวปาริฉัตร คนดี การบัญชี10
11 036140261101-2 นางสาวณัฐนรี สามารถ การบัญชี10
12 036140261102-0 นางสาวอรณี โพธิ์ประเสริฐ การบัญชี10
13 036140261103-8 นางสาวเพ็ญพิชชา สงวนศรี การบัญชี10
14 036140261104-6 นางสาวอภิญญา ภูมิสวัสดิ์ การบัญชี10
15 036140261105-3 นางสาวภัทราวดี ปิ่นเงิน การบัญชี10
16 036140261106-1 นางสาววิลัยลักษณ์ นิ่มลาดพร้าว การบัญชี10
17 036140261107-9 นางสาวศิริพร แทนไทย การบัญชี10
18 036140261108-7 นายธัชพล สุรสิทธิ์ การบัญชี10
19 036140261109-5 นางสาวเจนจิรา บุญเกิด การบัญชี10
20 036140261113-7 นางสาวอังสุมารินทร์ พืชเพี้ยน การบัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:19/9/2562 7:17:17