รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032005-1 : English Writing in Daily Life
กลุ่ม1
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 045630721105-6 นางสาวศิรประภา เหมือนจิต เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม10
2 045630721117-1 นายนรินทร์ พินเอี่ยม เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม10
3 045730722103-8 นายธนากานต์ ทองพิมพ์ สถาปัตยกรรมภายใน40
4 045730722128-5 นายพุฒิพงศ์ ฤกษ์วัลย์ สถาปัตยกรรมภายใน10
5 045730731107-8 นายพิสิทธิ์ ควรอนันต์ การออกแบบอุตสาหกรรม11
6 045730731108-6 นายอภิชาติ มนเพ่งพินิจ การออกแบบอุตสาหกรรม11
7 045730731109-4 นายพิสุทธิ์ ควรอนันต์ การออกแบบอุตสาหกรรม10
8 045830721112-8 นายธนพนธ์ แก้วประพาฬ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม10
9 045830751102-2 นายอนุศร ฤทธิเรือง การจัดการโลจิสติกส์10
10 045930722107-5 นายธีรกานต์ ธีรภาพฐิติ สถาปัตยกรรมภายใน10
11 045930722121-6 นางสาวกิตติยาพร ถูกจิตร สถาปัตยกรรมภายใน10
12 045930722122-4 นายชาญณรงค์ พินิจนันทกุล สถาปัตยกรรมภายใน10
13 045930722126-5 นางสาวกริชณัฐฐา เจริญอินทร์ สถาปัตยกรรมภายใน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 17:21:16