รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม1
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 045740711116-2 นายอภินัทธ์ เรืองจุ้ย วิศวกรรมโยธา40
2 045940721604-1 นายฤทธิชา สังข์โชติ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม10
3 046030711132-4 นายธีระพัทธ์ อารียะโชติปรีชา วิศวกรรมโยธา10
4 046030721112-4 นางสาวยาดา ศรีชมภู เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม10
5 046030722101-6 นางสาวปวีณนุช วีระรังทรัพย์ สถาปัตยกรรมภายใน10
6 046030722120-6 นายอนุภพ ทำมืด สถาปัตยกรรมภายใน10
7 046040711101-8 นายเฉลิมพล จันทรอุดร วิศวกรรมโยธา10
8 046040711102-6 นายวิษณุ ชมภูพื้น วิศวกรรมโยธา10
9 046040711104-2 นายอดิศักดิ์ พันธ์สุวรรณ วิศวกรรมโยธา10
10 046040711105-9 นายกิตติพงษ์ จันอ้น วิศวกรรมโยธา10
11 046040711108-3 นายนลธวัช เทียมปาก วิศวกรรมโยธา10
12 046040711110-9 นายภาณุพงศ์ จักรสาน วิศวกรรมโยธา10
13 046040711113-3 นายผดุงพงษ์ โสพิลา วิศวกรรมโยธา10
14 046040711117-4 นายจตุรงค์ แป้นศรีนวล วิศวกรรมโยธา10
15 046040711118-2 นายนาสรี เจะเลาะ วิศวกรรมโยธา10
16 046040711123-2 นายกิตติพงษ์ ศรีมงคล วิศวกรรมโยธา10
17 046040711125-7 นายธีรศักดิ์ กำลังมา วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 17:03:55