รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0406460-201 : Information Technology Project
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025830491024-7 นายอณุภา สุปรียาภรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
2 025830491030-4 นางสาววิริยาพร เกิดศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
3 025830491045-2 นายภูมิพัฒน์ พรพิทักษ์สิทธิ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
4 025830491066-8 นายชิษณุสรรค์ เดชพงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
5 025830491072-6 นายพรพิสุทธิ์ สุมังสะ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
6 025830491081-7 นางสาวชญานุช ทองสุขมาก เทคโนโลยีสารสนเทศ40
7 025830491098-1 นายชนะโชค แก้ไข เทคโนโลยีสารสนเทศ40
8 025830491099-9 นายชนาธิป เอ่งฉ้วน เทคโนโลยีสารสนเทศ40
9 025830491100-5 นายชัชวาลย์ ผ่องอำไพ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
10 025830491102-1 นายธนโชติ เกื้อกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ40
11 025830491103-9 นายปวีณ์วัฒน์ ทัดสุขสุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
12 025830491107-0 นายภาคภูมิ ศิริสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ40
13 025830491108-8 นายภานุ บุญเหลือ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
14 025830491109-6 นายวรพรรษ งามศรีขำ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
15 025830491113-8 นายศุภกร จำปาเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
16 025830491115-3 นายสุรเกียรติ โสอุดร เทคโนโลยีสารสนเทศ40
17 025830491123-7 นางสาวแพร ลาภภิญโญ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
18 025830491125-2 นางสาวสุวินทวงศ์ สมิโตบล เทคโนโลยีสารสนเทศ40
19 025830491126-0 นางสาวอินธุอร ฐิติศิระเวช เทคโนโลยีสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:16/9/2562 3:28:14