รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0604103-1 : Physics 2
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 015930662011-7 นายธนากร สโมสร วิศวกรรมเกษตร10
2 016030662006-5 นายรพีพรรณ บุญเชิดชู วิศวกรรมเกษตร10
3 016040662004-9 นายอนุพงศ์ โชติช่วง วิศวกรรมเกษตร10
4 016040662011-4 นายภัทรพล หนุนดี วิศวกรรมเกษตร10
5 016040662012-2 นายณัฎฐนนท์ อ่องรุ่งเรือง วิศวกรรมเกษตร10
6 016140662001-3 นางสาวบุษยรังสี โพธิสุวรรณ วิศวกรรมเกษตร10
7 016140662002-1 นายนนทวัฒน์ สายสวาท วิศวกรรมเกษตร10
8 016140662003-9 นายสิทธวีร์ สุขเฉลิม วิศวกรรมเกษตร10
9 016140662004-7 นายปัณณวัฒน์ สายสวาท วิศวกรรมเกษตร10
10 016140662005-4 นายภูมิพัฒน์ แสนตลาด วิศวกรรมเกษตร80
11 016140662007-0 นายณัฐชนน เพียรอนันต์สกุล วิศวกรรมเกษตร10
12 016140662008-8 นายนราธิป แซ่ลี้ วิศวกรรมเกษตร80
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.55:19/9/2562 15:25:28