รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0604103-1 : Physics 2
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 016030663005-6 นายถาวร นุชิตภาพ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
2 016030663010-6 นายเพชรภูมิ แป้นเพชร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
3 016030663014-8 นายธนเดช สุขสยามชัย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
4 016040663001-4 ว่าที่ร้อยตรีนิมิต ไทยทรง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
5 016040663008-9 นายศุภเสฏฐ์ สามัญฤทธิ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
6 016040663009-7 นายจิรัฎฐ์ พรหมประเสริฐ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
7 016040663010-5 นายคเณศ ภักดิ์วาปี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
8 016040663012-1 นายกฤษณะ ภูบุญทอง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
9 016040663017-0 นายภาณุพนธ์ ฤกษ์อุดม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
10 016040663019-6 นายชุติเดช พรมสารี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
11 016040663025-3 นายจิรพัฒน์ เนติวิเชียร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
12 016040663026-1 นายคุณากรณ์ บุญขวาง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
13 016040663027-9 นายภรัญยู พิพัฒน์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
14 016130663001-3 นายศุภธัช แสนยะมาตย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
15 016130663002-1 นายธนากร โบราณมูล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
16 016130663003-9 นางสาวกิตติรัตน์ พวงจันทร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
17 016130663004-7 นางสาวอารีรัตน์ ศรีนพรัตนกุล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
18 016130663005-4 นายชลสิทธิ์ นาคประเสริฐ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
19 016130663006-2 นายกิตติพงษ์ สวัสดิ์วงษ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์80
20 016130663007-0 นายทัตพงศ์ ทับหัวหนอง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
21 016130663008-8 นายวัชรพล ภักดี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
22 016130663009-6 นายสัชฌุกร นุมัติ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์70
23 016130663010-4 นายนฤเบศร์ มุ่งแฝงกลาง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
24 016130663011-2 นายอรรจน์ ศรีพันธบุตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
25 016140663002-0 นายณัฐกิตต์ สุดใจรัก วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
26 016140663004-6 นายก้องภพ ดีแก้ว วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์70
27 016140663005-3 นายจิรภัทร สามารถ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
28 016140663006-1 นายชนธัญ สุขอร่าม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
29 016140663008-7 นายวรกิจ บัวคำ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
30 016140663010-3 นายสมบูรณ์ จะโป วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
31 016140663011-1 นายธนกฤต ทองสุข วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
32 016140663012-9 นายอุเทน แดงพวง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์80
33 016140663013-7 นายธัญธร เจริญพร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
34 016140663014-5 นายธนกิจ เจริญผล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
35 016140663015-2 นายพรประสิทธิ์ ประสิทธิ์สุข วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์70
36 016140663016-0 นายกฤติเดช ศรีทัพไทย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
37 016140663017-8 นายชวินโรจน์ ธนัพประยูร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
38 016140663018-6 นายชนกานต์ ผองภิรมย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
39 016140663019-4 นายรณกฤต จงวัฒนา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
40 016140663020-2 นายอะโมเท - วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
41 016140663021-0 นายอภิบารมี กันหาป้อง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
42 016140663022-8 นายณัฐดนัย ช่วยเกิด วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.16.123:20/9/2562 18:50:52