รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0601110-1 : Calculus for Engineers 2
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 016140663002-0 นายณัฐกิตต์ สุดใจรัก วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
2 016140663004-6 นายก้องภพ ดีแก้ว วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์70
3 016140663005-3 นายจิรภัทร สามารถ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
4 016140663006-1 นายชนธัญ สุขอร่าม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
5 016140663008-7 นายวรกิจ บัวคำ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
6 016140663010-3 นายสมบูรณ์ จะโป วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
7 016140663011-1 นายธนกฤต ทองสุข วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
8 016140663012-9 นายอุเทน แดงพวง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์80
9 016140663013-7 นายธัญธร เจริญพร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
10 016140663014-5 นายธนกิจ เจริญผล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
11 016140663015-2 นายพรประสิทธิ์ ประสิทธิ์สุข วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์70
12 016140663016-0 นายกฤติเดช ศรีทัพไทย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
13 016140663017-8 นายชวินโรจน์ ธนัพประยูร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
14 016140663018-6 นายชนกานต์ ผองภิรมย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
15 016140663019-4 นายรณกฤต จงวัฒนา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
16 016140663021-0 นายอภิบารมี กันหาป้อง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
17 016140663022-8 นายณัฐดนัย ช่วยเกิด วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.175.38:21/9/2562 18:03:38