รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0601110-1 : Calculus for Engineers 2
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 016130663001-3 นายศุภธัช แสนยะมาตย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
2 016130663002-1 นายธนากร โบราณมูล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
3 016130663003-9 นางสาวกิตติรัตน์ พวงจันทร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
4 016130663004-7 นางสาวอารีรัตน์ ศรีนพรัตนกุล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
5 016130663005-4 นายชลสิทธิ์ นาคประเสริฐ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
6 016130663006-2 นายกิตติพงษ์ สวัสดิ์วงษ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์80
7 016130663007-0 นายทัตพงศ์ ทับหัวหนอง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
8 016130663008-8 นายวัชรพล ภักดี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
9 016130663009-6 นายสัชฌุกร นุมัติ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์70
10 016130663010-4 นายนฤเบศร์ มุ่งแฝงกลาง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
11 016130663011-2 นายอรรจน์ ศรีพันธบุตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
12 016140662001-3 นางสาวบุษยรังสี โพธิสุวรรณ วิศวกรรมเกษตร10
13 016140662002-1 นายนนทวัฒน์ สายสวาท วิศวกรรมเกษตร10
14 016140662003-9 นายสิทธวีร์ สุขเฉลิม วิศวกรรมเกษตร10
15 016140662004-7 นายปัณณวัฒน์ สายสวาท วิศวกรรมเกษตร10
16 016140662005-4 นายภูมิพัฒน์ แสนตลาด วิศวกรรมเกษตร80
17 016140662007-0 นายณัฐชนน เพียรอนันต์สกุล วิศวกรรมเกษตร10
18 016140662008-8 นายนราธิป แซ่ลี้ วิศวกรรมเกษตร80
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.55:19/9/2562 15:26:39