รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0640103-1 : Computer Programming
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 016140663001-2 นายอธิภู เหมรา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
2 016140663601-9 นายนริศรัญ เอสตาคิวโอ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
3 016140663602-7 นายกิตติธัช บุญเปรี่ยม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
4 016140663603-5 นายสันติ พิทักษ์วงษ์สว่าง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
5 016140663604-3 นายอุดม ศรีใจ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
6 016140663605-0 นายณัฐพงษ์ ชัยบุรัมภ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
7 016140663606-8 นางสาวเสาวณีย์ หล้านาม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
8 016140663608-4 นายชิษณุพงศ์ ศรีสัง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
9 016140663611-8 นายปุญณวิช ศรียันต์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
10 016140663612-6 นายไพโรจน์ มานะประกอบผล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
11 016140663614-2 นายอมร บุญแท้ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
12 016140663619-1 นายณรงค์ศักดิ์ บริสุทธิ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
13 016140663622-5 นายตรีเพชร บวชสันเทียะ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
14 016140663628-2 นายวุฒิศักดิ์ ชื่นวัฒนมงคล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
15 016140663630-8 นายธงชัย น้อยชิน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
16 016140663631-6 นายปยุต เปรมจันทร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์80
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:16/9/2562 3:59:23