รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0603232-1 : General Microbiology
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015630121013-4 นางสาวยุพาวรรณ สุขจิตร สัตวศาสตร์10
2 015630121041-5 นายทักษิณ ดำช่วย สัตวศาสตร์10
3 015730121007-4 นางสาวกวิสรา หุ่นประการ สัตวศาสตร์10
4 015730121038-9 นางสาวพิมพลอย กอบัวแก้ว สัตวศาสตร์40
5 015940112006-2 นายทวีชัย ชายทวีป พืชศาสตร์- พืชไร่-นา80
6 015940121031-9 นายกิตติพงศ์ คงรอด สัตวศาสตร์12
7 016030121001-1 นางสาวนฤนาจ จงรัตนดี สัตวศาสตร์10
8 016030121002-9 นางสาวโชษิตา วชิรปักษี สัตวศาสตร์10
9 016030121003-7 นางสาวทักษวรรณ สุนเลี้ยง สัตวศาสตร์10
10 016030121004-5 นางสาวกนกวรรณ จงโปร่งกลาง สัตวศาสตร์10
11 016030121006-0 นางสาวพชรพร ชลิงสุ สัตวศาสตร์10
12 016030121008-6 นายณัฐวุฒิ หมอยาดี สัตวศาสตร์10
13 016030121009-4 นายสุริยา บุตตะไทย สัตวศาสตร์10
14 016030121010-2 นายทรงพล ปานศักดิ์ สัตวศาสตร์10
15 016030121012-8 นางสาวกมลทิพย์ ผันกลาง สัตวศาสตร์10
16 016030121013-6 นายณัฐวัฒน์ มาไกล สัตวศาสตร์10
17 016030121014-4 นางสาวสุภลักษณ์ เรือนหอม สัตวศาสตร์10
18 016030121016-9 นางสาววรรณรัตน์ เล้าเลิศมงคล สัตวศาสตร์10
19 016030121018-5 นายจิรวัฒน์ รามเมือง สัตวศาสตร์10
20 016030121020-1 นายคณิศร ธัญญาหาร สัตวศาสตร์10
21 016040111013-7 นายวรากร อ่อนนนท์ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.235.220:16/9/2562 21:15:12