รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0603232-1 : General Microbiology
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 016030622002-3 ว่าที่ร้อยตรีวรภัค สุริยมิตรเสถียร อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
2 016030622004-9 นางสาวชญานิศ ถนอมรอด อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
3 016030622005-6 นางสาวฉันทนา สุวรรณหงษ์ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
4 016030622006-4 นายอมรศักดิ์ อุ่นแก้ว อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
5 016030622011-4 นางสาวอิสริยาภรณ์ พิลิ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
6 016030622015-5 นางสาววชิรญาณ์ นิตุธร อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
7 016130622001-3 นางสาวหทัยรัตน์ สีฟ้า อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
8 016130622002-1 นางสาวกัญญาวีร์ อินทร์กลับ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:22/9/2562 10:44:53