รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0602120-1 : General Organic Chemistry
กลุ่ม3
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016130121001-9 นางสาวชุติมา ดาวศรี สัตวศาสตร์10
2 016130121002-7 นางสาวจิราพร สัพโส สัตวศาสตร์10
3 016130121003-5 นายวรทัต กลิ่นกุหลาบทอง สัตวศาสตร์10
4 016130121004-3 นางสาวศิริพรรณา นาไทย สัตวศาสตร์10
5 016130121005-0 นางสาวชนิดาภา ศรีเนตร สัตวศาสตร์10
6 016130121006-8 นายศักดิ์นรินทร์ ตุ้มม่วง สัตวศาสตร์10
7 016130121007-6 นายสุธีร์ โปร่งจิตร สัตวศาสตร์10
8 016130121008-4 นายพีรณัฐ เครือหงษ์ สัตวศาสตร์10
9 016130121009-2 นายทศพร เหมือนณี สัตวศาสตร์10
10 016130121010-0 นายนพดล ปานสวี สัตวศาสตร์10
11 016130121011-8 นางสาวนรมน แซ่หว่อง สัตวศาสตร์10
12 016130121012-6 นางสาววรัญญา ภคสุขไพบูลย์ สัตวศาสตร์10
13 016130121013-4 นางสาวพรพิมล คำแก้ว สัตวศาสตร์10
14 016130121015-9 นางสาวธนศิริ องอาจ สัตวศาสตร์10
15 016130121016-7 นางสาววิกานดา แซ่ลี้ สัตวศาสตร์70
16 016140121020-8 นายภาสวิชญ์ สุขเสพย์ สัตวศาสตร์10
17 016140121022-4 นายนฤเบศ อินสว่าง สัตวศาสตร์10
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 016030622002-3 ว่าที่ร้อยตรีวรภัค สุริยมิตรเสถียร อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
19 016030622004-9 นางสาวชญานิศ ถนอมรอด อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
20 016030622005-6 นางสาวฉันทนา สุวรรณหงษ์ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
21 016030622006-4 นายอมรศักดิ์ อุ่นแก้ว อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
22 016030622008-0 นายอำนาจ แก้วพลงาม อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ12
23 016030622011-4 นางสาวอิสริยาภรณ์ พิลิ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
24 016030622013-0 นางสาวนวลปราง ยอดยง อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
25 016030622014-8 นางสาวกมลวรรณ ดาวล้อม อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
26 016030622015-5 นางสาววชิรญาณ์ นิตุธร อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
27 016130622001-3 นางสาวหทัยรัตน์ สีฟ้า อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
28 016130622002-1 นางสาวกัญญาวีร์ อินทร์กลับ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 6:58:29