รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0602120-1 : General Organic Chemistry
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016030111010-4 นายปรีชาพล มูลประเสริฐ พืชศาสตร์-พืชไร่10
2 016030111026-0 นายบัญชา กุลนาวงศ์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
3 016140111001-0 นายปฏิภาณ รุ่งขจรกลิ่น พืชศาสตร์ - พืชสวน10
4 016140111003-6 นายธวัชชัย บาลบอรม พืชศาสตร์ - พืชสวน10
5 016140111004-4 นางสาวปริชญา บานบุรี พืชศาสตร์ - พืชสวน10
6 016140111005-1 นายกำธร นารีภาพเจริญ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
7 016140111006-9 นายขันติ อรัญพิทักษ์เขต พืชศาสตร์ - พืชสวน10
8 016140111007-7 นายสรรพวิท ชินะโชติ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
9 016140111008-5 นางสาวสุนิสา งอนสระน้อย พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
10 016140111009-3 นายวัฒนา แจ่มประเสริฐ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
11 016140111010-1 นายกัมปนาท นงค์ลักษณ์ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
12 016140111011-9 นางสาวเอื้อการย์ บุตุธรรม พืชศาสตร์ - พืชสวน10
13 016140111012-7 นางสาวนันทริกา สุโคตร พืชศาสตร์ - พืชสวน10
14 016140111013-5 นายอนันต์ อ่ำเจริญ พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
15 016140111014-3 นายฉัตรชัย เกตุแก้ว พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
16 016140111015-0 นางสาวณัฐกานต์ หาญเกียรติกล้า พืชศาสตร์ - พืชสวน10
17 016140111016-8 นางสาวสุพัตรา เครื่องรัมย์ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
18 016140111017-6 นายCHHAITIN SANSONG พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
19 016140111019-2 นายทักษิณ คุณพันธ์ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
20 016140111020-0 นายจตุรพร ฤกษ์ศักดิ์ศรี พืชศาสตร์ - พืชสวน10
21 016140111021-8 นายธีรโชติ เจริญกัลป์ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
22 016140111022-6 นายอภิมุข บุตรสอน พืชศาสตร์ - พืชสวน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:22/9/2562 8:38:35