รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0602120-1 : General Organic Chemistry
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015930111005-6 นายสมพงษ์ ก้อนทอง พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
2 016130111001-1 นายสงกรานต์ รัตแสนศรี พืชศาสตร์-พืชสวน10
3 016130111002-9 นางสาวภัทรนิษฐ์ กลั่นบุศย์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
4 016130111003-7 นางสาวกฤตพร กระจ่างศรี พืชศาสตร์-พืชสวน10
5 016130111004-5 นางสาววิภาวดี ทศวิชิต พืชศาสตร์-พืชสวน10
6 016130111005-2 นายชโยดม วงศ์จันทร์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
7 016130111006-0 นายกฤตกร เสมพืช พืชศาสตร์-พืชสวน10
8 016130111007-8 นางสาวจิตติมา พาลี พืชศาสตร์-พืชสวน10
9 016130111008-6 นางสาวปิยะฉัตร สังข์ขาว พืชศาสตร์-พืชสวน10
10 016130111009-4 นางสาววนิดา ชำนาญบึงแก พืชศาสตร์-พืชสวน10
11 016130111010-2 นายศุภวิชญ์ คนทา พืชศาสตร์-พืชสวน10
12 016130111011-0 นายขจรศักดิ์ ทองเหลือง พืชศาสตร์-พืชสวน10
13 016130111012-8 นายหัสวรรษ สังวรณ์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
14 016130111013-6 นางสาวชลลดา เตชะมา พืชศาสตร์-พืชสวน10
15 016130111015-1 นายสราวุฒิ กุลวรรณา พืชศาสตร์-พืชไร่10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:16/9/2562 13:16:01