รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา1027506-1 : Clinical Practice Rotation in Zoo and Wild Animals
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สัตวแพทยศาสตร์
1 015631011006-9 นางสาววริศรา บุญฤทธิ์ สัตวแพทยศาสตร์10
2 015631011011-9 นายศุภณัฐ ธรรมาวงศ์สกุล สัตวแพทยศาสตร์10
3 015631011020-0 นางสาวณัฐณิชา จังอินทร์ สัตวแพทยศาสตร์10
4 015731011004-2 นางสาวธัญญ์จุฑา โฆษิตเบ็ญจพล สัตวแพทยศาสตร์10
5 015731011008-3 นางสาวฐิติรัตฏญานภัค เยี่ยมวิไล สัตวแพทยศาสตร์10
6 015731011016-6 นางสาวธมลวรรณ กลีบเกษร สัตวแพทยศาสตร์10
7 015731011018-2 นางสาวปรมาภรณ์ แดงสีเกิด สัตวแพทยศาสตร์10
8 015731011020-8 นางสาวเพ็ญณิพัช ศศิวรรธน์ สัตวแพทยศาสตร์10
9 015731011022-4 นายอธิคม ดีเคารพคุณ สัตวแพทยศาสตร์10
10 015731011023-2 นายคณาธิป คงทองสังข์ สัตวแพทยศาสตร์10
11 015731011027-3 นายศักดิธัช ม่วงน้อย สัตวแพทยศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.48.142:23/9/2562 3:56:51