รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา1013308-1 : Veterinary Systemic Pathology
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สัตวแพทยศาสตร์
1 015831011007-3 นายวทัญญู เจนพานิชย์ สัตวแพทยศาสตร์10
2 015831011011-5 นางสาวรฐานิษฐ์ สกุลพัฒน์รดา สัตวแพทยศาสตร์10
3 015831011021-4 นางสาววนัชพร ธรรมชอบ สัตวแพทยศาสตร์10
4 015931011002-2 นางสาวภาวินี น้อยพิทักษ์ สัตวแพทยศาสตร์10
5 015931011003-0 นายอภิสิทธิ์ พิมพ์ทนต์ สัตวแพทยศาสตร์10
6 015931011005-5 นางสาวอมราวดี สุขหอ สัตวแพทยศาสตร์10
7 015931011007-1 นางสาวปานฝัน อังศุภศิริกุล สัตวแพทยศาสตร์10
8 015931011008-9 นางสาวณัฐนันท์ คีตะนิธินันท์ สัตวแพทยศาสตร์10
9 015931011009-7 นางสาวธนพร ชุตินธโร สัตวแพทยศาสตร์10
10 015931011010-5 นางสาวฐิติชญา ชูเกียรติศิริ สัตวแพทยศาสตร์10
11 015931011011-3 นางสาวธนภัทร แย้มสุวรรณ สัตวแพทยศาสตร์10
12 015931011012-1 นางสาวนิชฌาน เต๋ติยะ สัตวแพทยศาสตร์10
13 015931011013-9 นายจิราภัทร จีนะสอน สัตวแพทยศาสตร์10
14 015931011014-7 นายกฤตเมธ รมณียจิตโต สัตวแพทยศาสตร์10
15 015931011015-4 นางสาวกัญญาวีร์ พัฒนกิจจำรูญ สัตวแพทยศาสตร์10
16 015931011016-2 นางสาวชิดชนก พรหมแก้ว สัตวแพทยศาสตร์10
17 015931011017-0 นางสาวศุภสุดา ดาวเศรษฐ์ สัตวแพทยศาสตร์10
18 015931011018-8 นางสาวสมปรารถนา เอี่ยมดี สัตวแพทยศาสตร์10
19 015931011019-6 นางสาวกาญจนา ยศกำธร สัตวแพทยศาสตร์10
20 015931011022-0 นางสาวศุภลักษณ์ อินทรพจน์ สัตวแพทยศาสตร์10
21 015931011023-8 นางสาวมิ่งขวัญ เกลี้ยงมีศรี สัตวแพทยศาสตร์10
22 015931011024-6 นางสาวณัฐธิดา แผ่นทอง สัตวแพทยศาสตร์10
23 015931011025-3 นายธนวัฒน์ เทพมณี สัตวแพทยศาสตร์10
24 015931011026-1 นางสาวเปรมยุดา พันธุ์วาสนา สัตวแพทยศาสตร์10
25 015931011027-9 นางสาวปรีตญาณี ชนะชัย สัตวแพทยศาสตร์10
26 015931011028-7 นายกรวิชญ์ อยู่นุช สัตวแพทยศาสตร์10
27 015931011029-5 นายธนกฤต พัชรเวทิน สัตวแพทยศาสตร์10
28 015931011030-3 นางสาวกมลวรรณ คล้อยเจริญ สัตวแพทยศาสตร์10
29 015931011031-1 นางสาววิสุดา จิวะรังสรรค์ สัตวแพทยศาสตร์10
30 015931011032-9 นางสาวศิริมา นวลสำลี สัตวแพทยศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:20/9/2562 23:43:15