รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา1012226-2 : Animal Behavior and Restraint
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สัตวแพทยศาสตร์
1 016031012001-1 นายวุฒิพร พรมแป้น วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
2 016031012003-7 นางสาวกรณิศ บุญโตนด วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
3 016031012004-5 นางสาวทัศนีย์ เนตรกระจ่าง วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
4 016031012005-2 นางสาวนภัส ถิ่นชีลอง วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
5 016031012007-8 นางสาวพลอย รุจอมรชัย วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
6 016031012008-6 นางสาวตะวัน ไผ่ตระการ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
7 016031012009-4 นางสาวรสสุคนธ์ ละคร วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
8 016031012010-2 นายปรินทร ตุลาผล วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
9 016031012011-0 นายอดิศักดิ์ บุตรจันทร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
10 016031012017-7 นางสาววาริน จันทะพรโสม วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
11 016031012018-5 นางสาวมลมณี จิระโชติญา วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
12 016031012019-3 นางสาวภานุมาศ สุขเจริญ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
13 016031012020-1 นางสาวอรนุช สาทิพย์จันทร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
14 016031012022-7 นางสาววันทนา มุ่งเหมือย วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
15 016031012026-8 นายนภาชัย เปียแก้ว วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
16 016031012027-6 นางสาวอโณทัย อยู่เจริญ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
17 016031012028-4 นางสาวเกษร ศรีสุดดี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
18 016031012029-2 นายกอบุญ วงศ์สุฤทธิ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
19 016031012030-0 นางสาวเพ็ญพิชา จันแก้ว วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
20 016031012031-8 นางสาวกันธิชา วงศ์ยะมาตย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
21 016031012033-4 นางสาวศุภานัน จันทร์บัว วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
22 016031012034-2 นางสาวภัทรวดี วันคำ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
23 016031012035-9 นางสาวชนาวรรณ คำอ่อน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
24 016031012036-7 นางสาวสุวัจณี ศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
25 016031012038-3 นางสาววนิดา แซ่ลี้ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 21:43:41