รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020007-1 : Recreation in Daily Life
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015830151001-8 นางสาวชุติมาพันธ์ อาจิณกิจ ประมง40
2 015830151026-5 นายผาสินธุ์ สุขจันโท ประมง40
3 016130151002-0 นางสาวไอลดา แดงพันธ์ ประมง80
4 016130151003-8 นายณัฐวัตร อุตราศรี ประมง10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 015830521034-2 นางสาวอัมรัตน์ กิจสุทธิ การจัดการ40
6 015830521046-6 นางสาวชุติมา รินทร์สาร การจัดการ40
7 015830551039-4 นางสาวศยามล สีสงสาร การจัดการโลจิสติกส์40
8 015830551088-1 นางสาวสินิทรา หวังเจือกลาง การจัดการโลจิสติกส์40
9 015830551106-1 นางสาวสุชานันท์ วุฒิภาพ การจัดการโลจิสติกส์40
10 015830551111-1 นางสาวเกษกนก ไทยเจริญ การจัดการโลจิสติกส์40
11 016030511001-9 นายศิขริน เพ็ชรพลอย เศรษฐศาสตร์10
12 016030511002-7 นางสาวมุธิตา พรมสะอาด เศรษฐศาสตร์10
13 016030511009-2 นายนนทวัฒน์ มากประดิฐ เศรษฐศาสตร์10
14 016030511017-5 นางสาวมนตกานต์ พรมครบุรี เศรษฐศาสตร์10
15 016030511018-3 นางสาวบุญญานุช คำแจ่ม เศรษฐศาสตร์10
16 016030511023-3 นางสาวกัลยานี ใจดี เศรษฐศาสตร์10
17 016030511024-1 นายสิรวิชญ์ โนรีราษฎร์ เศรษฐศาสตร์10
18 016030511026-6 นางสาวพรนภา ทรัพย์ประสม เศรษฐศาสตร์10
19 016030511028-2 นายธัชชัย ศรีมีชัย เศรษฐศาสตร์10
20 016030511030-8 นางสาวศศิอาภรณ์ ดารานัย เศรษฐศาสตร์10
21 016030511033-2 นายกรฤทธิ รุ่งนิมิตร เศรษฐศาสตร์10
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 015830611025-1 นายวศิน แตงอ่อน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
23 015930663001-7 นายอนิรุทธ์ ผาสุข วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
24 015930663005-8 นายพุฒิพงศ์ หังสบุตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
25 015930663006-6 นายเกษมพันธุ์ แช่มช้อย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
26 015930663007-4 นายวรยศ ตันพานิชย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
27 015930663008-2 นายธนัท ปิยรักษ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
28 015930663009-0 นายบัลลังก์ ปรารมย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
29 015930663010-8 นางสาวพัชริดา ช้างเทศ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
30 015930663014-0 นายอุเทน ไมตรีจิตต์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
31 015930663015-7 นายศิรภพ อินทร์บุตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
32 015930663018-1 นายอติคุณ สาริบุตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
33 015930663020-7 นางสาวชลรินทร์ เดชกล้า วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
34 015930663024-9 นายอสัมภิณพงศ์ ดวงดารา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
35 015930663030-6 นายคุณานันท์ เรืองจำรัสเจริญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
36 015930663032-2 นายชวัลกร หลำเจริญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
37 015930663034-8 นางสาวมนต์ริสสา บุญให้ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
38 015930663035-5 นายสิทธิศักดิ์ นาดำ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
39 015930663037-1 นางสาวพัชราภรณ์ รัตนเนนย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
40 015930663038-9 นายกิตติ ทองสกุล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
41 015930663039-7 นายวัชระ โสภณ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
42 015930663044-7 นายธารา เทพรัตน์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
43 015930663045-4 นายธงชัย สมแสวง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
44 016040662009-8 นายมนัสวี ศรีภูทอง วิศวกรรมเกษตร10
45 016040662010-6 นายอัฐกิจ รื่นรมย์ วิศวกรรมเกษตร10
46 016130622001-3 นางสาวหทัยรัตน์ สีฟ้า อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
47 016130622002-1 นางสาวกัญญาวีร์ อินทร์กลับ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
48 016130622004-7 นายธนกร สุวรรณกิจเจริญ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 21:43:10