รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม5
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 015830521150-6 นางสาวธนพร ธนกิจวาณิชเจริญ การจัดการ40
2 016030531003-1 นางสาวภัทรพร ทิพยไกรศร การบริหารธุรกิจเกษตร10
3 016030531013-0 นางสาวณิชาภัตร มนธีอินทรศักดิ์ การบริหารธุรกิจเกษตร10
4 016130561007-3 นางสาวพิยดา กมลรัตน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
5 016130561010-7 นางสาวพรพิมล เสมบุตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
6 016130561014-9 นางสาวรัชฎาพร ศรีระวงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
7 016130561016-4 นางสาวบุญญิสา เสียงดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
8 016130561019-8 นางสาวพรเพียร วัฒนธำรงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
9 016130561023-0 นางสาวณัฐริการ์ ชายศรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล70
10 016130561024-8 นางสาวพิมพิศา สัมฤทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
11 016130561026-3 นางสาวอธิพร อุตทะคะวาปี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
12 016130561030-5 นายอุกกฤษฏ์ ตันโยธา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
13 016130561031-3 นางสาวเมทินี ฐิตะฐาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
14 016130561032-1 นางสาวอนงค์นาฏ คั่นกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
15 016130561035-4 นางสาวอัญชณา ก้อนกระสัง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
16 016130561036-2 นางสาวมนัญชยา ชลวัฒน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
17 016130561039-6 นางสาวอาภาศิริ เหล่าจำปา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
18 016130561041-2 นางสาวเปรมยุดา งามละเมียด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
19 016130561047-9 นายภัทรเวช สุขประเสริฐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
20 016130561048-7 นางสาวศตพร บุญเสริม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
21 016130561049-5 นางสาวมัทรี แสงจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
22 016130561050-3 นางสาวธิดารัตน์ กายชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
23 016130561051-1 นางสาวสาวิตรี พูนพัฒนาทรัพย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
24 016130561053-7 นางสาวฑิตยา ต่วนภูษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
25 016130561054-5 นางสาวอริสรา หนองใหญ่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
26 016130561055-2 นางสาวรัชชาภา วิไลโรจน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล70
27 016130561056-0 นายพีรดนย์ ศรีประสิทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
28 016130561060-2 นางสาวณฤชา พิทักษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
29 016130561061-0 นางสาวจินดา มะเยอะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
30 016130561062-8 นายวสุพล ทองลอย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.6:25/8/2562 9:28:30