รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม4
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016140111001-0 นายปฏิภาณ รุ่งขจรกลิ่น พืชศาสตร์ - พืชสวน10
2 016140111003-6 นายธวัชชัย บาลบอรม พืชศาสตร์ - พืชสวน10
3 016140111004-4 นางสาวปริชญา บานบุรี พืชศาสตร์ - พืชสวน10
4 016140111007-7 นายสรรพวิท ชินะโชติ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
5 016140111009-3 นายวัฒนา แจ่มประเสริฐ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
6 016140111010-1 นายกัมปนาท นงค์ลักษณ์ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
7 016140111011-9 นางสาวเอื้อการย์ บุตุธรรม พืชศาสตร์ - พืชสวน10
8 016140111012-7 นางสาวนันทริกา สุโคตร พืชศาสตร์ - พืชสวน10
9 016140111015-0 นางสาวณัฐกานต์ หาญเกียรติกล้า พืชศาสตร์ - พืชสวน10
10 016140111020-0 นายจตุรพร ฤกษ์ศักดิ์ศรี พืชศาสตร์ - พืชสวน10
11 016140111021-8 นายธีรโชติ เจริญกัลป์ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
12 016140111022-6 นายอภิมุข บุตรสอน พืชศาสตร์ - พืชสวน10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 015830551059-2 นางสาวพรทิพย์ มาตฤปโยธร การจัดการโลจิสติกส์40
14 016130561002-4 นางสาวณัฐสรวงธร ค้าขาย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
15 016130561004-0 นางสาวชุติมา อานามนารถ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
16 016130561008-1 นางสาวธนภรณ์ วิชัยขัทคะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
17 016130561012-3 นางสาวอภิญญา จตุรัส ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
18 016130561013-1 นางสาววรรณภา นวลลออง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
19 016130561015-6 นางสาวณัฐธิดา พนัสพิบูลย์กิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
20 016130561017-2 นางสาวอุบลวรรณ ทวนดิลก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
21 016130561018-0 นางสาวกาญจนา พลเรือง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
22 016130561020-6 นางสาวรนัชชา สีหะวงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
23 016130561022-2 นางสาวปวีณา น้ำตาล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
24 016130561025-5 นายชัยชนะ พันธ์พงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
25 016130561027-1 นางสาวอำพร แซ่จ๋าว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
26 016130561028-9 นางสาวชาลีน่า นิจเช่อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
27 016130561029-7 นางสาวบุณฑรีก์ รุ่งศิริ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
28 016130561033-9 นางสาวกนกกร พลรีทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
29 016130561034-7 นายกนกพล ศิริสุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
30 016130561037-0 นางสาวปาณิสรา เมินสูงเนิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
31 016130561038-8 นางสาวปภาพินท์ ยั่งยืน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
32 016130561040-4 นายวุฒิภัทร ธรรมเหม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
33 016130561042-0 นางสาวกนกวรรณ จึงมาริศกุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
34 016130561044-6 นางสาวจิราภรณ์ เจริญพงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
35 016130561045-3 นางสาวพนิดา จำนงเพียร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
36 016130561046-1 นางสาวหัสศิญา ชื่นกิติญานนท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
37 016130561052-9 นายประชิต โสรัมภา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
38 016130561057-8 นายกฤษฎา เส็งหะพันธุ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
39 016130561058-6 นางสาวปิยากร ช้างงาม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล70
40 016130561059-4 นางสาวปณิดา โฉมไธสง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
41 016130561063-6 นางสาวทิพย์สุดา สิทธิยา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
42 016130561064-4 นายภาคิน คำบุบผา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
43 016130561065-1 นางสาวรัตนา พิทักษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
 สัตวแพทยศาสตร์
44 016131012001-9 นางสาวสุนิตรา ศรีจันทร์อ่อน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
45 016131012002-7 นางสาวกมลวรรณ คำภักดี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
46 016131012003-5 นางสาวณัฐกานต์ ภิรมย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
47 016131012004-3 นางสาวลิลณี ดอกไม้จีน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
48 016131012005-0 นายธนะรัฐ งามขาว วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์70
49 016131012006-8 นางสาวสุตตนา ช่วยดี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 11:13:23