รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม3
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 015830551045-1 นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์10
2 015830551047-7 นางสาวศศิธร พัฒนจักร การจัดการโลจิสติกส์40
3 016130551002-6 นายนันทพงศ์ จันทร์เต็ม การจัดการโลจิสติกส์10
4 016130551004-2 นางสาวกมลลักษณ์ พบที่พึ่ง การจัดการโลจิสติกส์10
5 016130551006-7 นางสาวสุชาดา อรุณวัฒน์ การจัดการโลจิสติกส์10
6 016130551008-3 นางสาวสุกัญญา ภูยาธร การจัดการโลจิสติกส์10
7 016130551010-9 นางสาวชโนชา สุวรรณ์ การจัดการโลจิสติกส์10
8 016130551014-1 นางสาวชนากานต์ เชียงทอง การจัดการโลจิสติกส์10
9 016130551016-6 นางสาวกาญจนา ปิจตุรัส การจัดการโลจิสติกส์10
10 016130551018-2 นางสาวกนิษฐา โตศิริ การจัดการโลจิสติกส์10
11 016130551022-4 นางสาวศิริลักษณ์ เสนาจ การจัดการโลจิสติกส์10
12 016130551024-0 นางสาวเจนจิรา สุภาตรี การจัดการโลจิสติกส์10
13 016130551025-7 นางสาวธัญนภา อุปถัมภ์นิรันดร์ การจัดการโลจิสติกส์10
14 016130551026-5 นายชนะศักดิ์ ชลาประเสริฐ การจัดการโลจิสติกส์10
15 016130551028-1 นางสาวเพชรชมภู สุดางาม การจัดการโลจิสติกส์10
16 016130551029-9 นางสาวอภิญญา พงษ์สวนศรี การจัดการโลจิสติกส์10
17 016130551030-7 นางสาวนวพร หอมกลิ่น การจัดการโลจิสติกส์10
18 016130551032-3 นายชัยสิทธิ์ มาตรแม้น การจัดการโลจิสติกส์10
19 016130551033-1 นางสาวกรรณิการ์ เกตุธาตุ การจัดการโลจิสติกส์10
20 016130551034-9 นางสาวสโรชา พลศักดิ์เดช การจัดการโลจิสติกส์10
21 016130551036-4 นางสาวสุภาพร เป้ยแย้ม การจัดการโลจิสติกส์10
22 016130551037-2 นางสาววริศรา กาสี การจัดการโลจิสติกส์10
23 016130551038-0 นายอติชาต ตันเจริญ การจัดการโลจิสติกส์10
24 016130551040-6 นางสาวหทัยชนก เจริญพิทักษ์กุล การจัดการโลจิสติกส์10
25 016130551042-2 นางสาวสุรัมภา ประกอบสุข การจัดการโลจิสติกส์10
26 016130551044-8 นางสาวกนกวรรณ ชาวนาแก้ว การจัดการโลจิสติกส์10
27 016130551048-9 นางสาวฐิติพร ลอดผึ้ง การจัดการโลจิสติกส์10
28 016130551050-5 นางสาวกรรณิการ์ เผื่อนเกษม การจัดการโลจิสติกส์10
29 016130551052-1 นางสาวกมลวรรณ ธีรปัญญาภรณ์ การจัดการโลจิสติกส์10
30 016130551054-7 นายนครินทร์ ภู่ทอง การจัดการโลจิสติกส์10
31 016130551056-2 นางสาวรุ่งทิวา เหลี่ยมรุ่งฟ้า การจัดการโลจิสติกส์10
32 016130551058-8 นางสาวอัญชลี วงษ์ดี การจัดการโลจิสติกส์10
33 016130551061-2 นางสาวอาทิตยา อินทร์เจริญ การจัดการโลจิสติกส์10
34 016130551062-0 นางสาวพิมลพรรณ อ่อนน้อม การจัดการโลจิสติกส์10
35 016130551064-6 นางสาวสิรามล จาระศรี การจัดการโลจิสติกส์10
36 016130551066-1 นางสาวกนกวรรณ จิตสม การจัดการโลจิสติกส์10
37 016130551068-7 นางสาวภัทริดา อารี การจัดการโลจิสติกส์70
38 016130551070-3 นางสาวสตางค์ ชุณหพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์10
39 016130551072-9 นางสาวอริศรา ทรัพย์สินทวีสุข การจัดการโลจิสติกส์70
40 016130551074-5 นางสาวดุษฎี ชูทอง การจัดการโลจิสติกส์10
41 016130551076-0 นายธนาธรณ์ สุกขะ การจัดการโลจิสติกส์10
42 016130551078-6 นางสาวปณิดา วงษ์ต๊ะ การจัดการโลจิสติกส์12
43 016130551079-4 นายธีรดนย์ เจริญเตีย การจัดการโลจิสติกส์10
44 016130551080-2 นางสาวษิรชา จิ๋วน้อย การจัดการโลจิสติกส์10
45 016130551082-8 นางสาวสุทธิดา ธรรมจิตร การจัดการโลจิสติกส์10
46 016130551084-4 นางสาวสุนันทนี เพกประโคน การจัดการโลจิสติกส์10
47 016130551085-1 นางสาวกานต์พัชชา จันทมาตร การจัดการโลจิสติกส์10
48 016130551086-9 นางสาวสุนิสา บัวผุด การจัดการโลจิสติกส์10
49 016130551088-5 นางสาวชลกาญจน์ หิตะจารีย์ การจัดการโลจิสติกส์10
50 016130551094-3 นางสาวอลีนา ลีลารัตนานนท์ การจัดการโลจิสติกส์70
51 016130551098-4 นางสาวฐิติกา บุตรจำรวญ การจัดการโลจิสติกส์10
52 016130551100-8 นายธนาธิป เจริญเมธากุล การจัดการโลจิสติกส์70
53 016130551106-5 นางสาววริศรา ใจดี การจัดการโลจิสติกส์10
54 016130551108-1 นางสาวณัฐพร บุญลิ้ม การจัดการโลจิสติกส์10
55 016130551110-7 นางสาวจิรัชยา พรหมพิทักษ์ การจัดการโลจิสติกส์10
56 016130551111-5 นางสาวณัฐวรรณ มาอ่อน การจัดการโลจิสติกส์80
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 015930611020-0 นางสาวอรทัย อ๋อประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:24:33