รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016130111001-1 นายสงกรานต์ รัตแสนศรี พืชศาสตร์-พืชสวน10
2 016130111002-9 นางสาวภัทรนิษฐ์ กลั่นบุศย์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
3 016130111003-7 นางสาวกฤตพร กระจ่างศรี พืชศาสตร์-พืชสวน10
4 016130111004-5 นางสาววิภาวดี ทศวิชิต พืชศาสตร์-พืชสวน10
5 016130111005-2 นายชโยดม วงศ์จันทร์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
6 016130111006-0 นายกฤตกร เสมพืช พืชศาสตร์-พืชสวน10
7 016130111007-8 นางสาวจิตติมา พาลี พืชศาสตร์-พืชสวน10
8 016130111008-6 นางสาวปิยะฉัตร สังข์ขาว พืชศาสตร์-พืชสวน10
9 016130111009-4 นางสาววนิดา ชำนาญบึงแก พืชศาสตร์-พืชสวน10
10 016130111010-2 นายศุภวิชญ์ คนทา พืชศาสตร์-พืชสวน10
11 016130111011-0 นายขจรศักดิ์ ทองเหลือง พืชศาสตร์-พืชสวน10
12 016130111012-8 นายหัสวรรษ สังวรณ์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
13 016130111013-6 นางสาวชลลดา เตชะมา พืชศาสตร์-พืชสวน10
14 016130111014-4 นายกันตพงศ์ เพิ่มพูล พืชศาสตร์-พืชไร่10
15 016130111016-9 นายอิณทัช เงินราง พืชศาสตร์-พืชสวน70
16 016130151001-2 นายจตุพร โพธิ์ทองนาค ประมง10
17 016130151002-0 นางสาวไอลดา แดงพันธ์ ประมง10
18 016130151003-8 นายณัฐวัตร อุตราศรี ประมง10
19 016140111005-1 นายกำธร นารีภาพเจริญ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
20 016140111006-9 นายขันติ อรัญพิทักษ์เขต พืชศาสตร์ - พืชสวน10
21 016140111008-5 นางสาวสุนิสา งอนสระน้อย พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
22 016140111013-5 นายอนันต์ อ่ำเจริญ พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
23 016140111014-3 นายฉัตรชัย เกตุแก้ว พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
24 016140111016-8 นางสาวสุพัตรา เครื่องรัมย์ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
25 016140111017-6 นายCHHAITIN SANSONG พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
26 016140111019-2 นายทักษิณ คุณพันธ์ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
27 016140121001-8 นางสาวปิยะนุช เที่ยงตรง สัตวศาสตร์10
28 016140121002-6 นายศรายุธ ใยกะมุข สัตวศาสตร์10
29 016140121003-4 นางสาวอรอนงค์ คงบุรี สัตวศาสตร์10
30 016140121004-2 นายธนาธิป บัวแก้ว สัตวศาสตร์10
31 016140121005-9 นายธรรณศิลป์ ชั่งทอง สัตวศาสตร์10
32 016140121007-5 นายแสงยากร คงเยือกเย็น สัตวศาสตร์10
33 016140121008-3 นางสาวชนม์นิภา กำลังสันต์ สัตวศาสตร์10
34 016140121009-1 นายไกรสร คงปรีดี สัตวศาสตร์10
35 016140121010-9 นางสาววิดารัตน์ ตุ้มนิลกาล สัตวศาสตร์10
36 016140121011-7 นายเอกกวี สอนบุญ สัตวศาสตร์10
37 016140121012-5 นายบุรณิน พิมพขันธ์ สัตวศาสตร์10
38 016140121013-3 นายณัฐดนัย แจ่มกระจ่าง สัตวศาสตร์10
39 016140121015-8 นายกิตติศักดิ์ ร่วมสุข สัตวศาสตร์10
40 016140121016-6 นายสุเทพ ดอกแคกลาง สัตวศาสตร์10
41 016140121017-4 นางสาวปนัดดา อ่อนละมัย สัตวศาสตร์10
42 016140121018-2 นางสาวสุวิมล มั่นคง สัตวศาสตร์10
43 016140121019-0 นายพงษ์เพชร ศรีสุข สัตวศาสตร์10
44 016140121020-8 นายภาสวิชญ์ สุขเสพย์ สัตวศาสตร์10
45 016140121021-6 นายsavut met สัตวศาสตร์10
46 016140121022-4 นายนฤเบศ อินสว่าง สัตวศาสตร์10
47 016140121023-2 นายพงศธร โทลา สัตวศาสตร์10
48 016140121025-7 นายฮานีส ซีเดะ สัตวศาสตร์10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 015830551042-8 นางสาวขวัญชีวัน ปัตถา การจัดการโลจิสติกส์40
50 015830551096-4 นางสาวดวงพร กลิ่นสุมาลย์ การจัดการโลจิสติกส์40
51 015830551136-8 นางสาวจิรารัตน์ เกิดไพบูลย์ การจัดการโลจิสติกส์40
52 016030531001-5 นางสาวจียาพร งอกงาม การบริหารธุรกิจเกษตร10
53 016030531002-3 นางสาวณัฐธิดา มีสุข การบริหารธุรกิจเกษตร10
54 016030531009-8 นางสาวดารินทร์ พุทธรา การบริหารธุรกิจเกษตร10
55 016030531011-4 นายปฐมพงศ์ นุ่นรักษา การบริหารธุรกิจเกษตร10
56 016030531012-2 นางสาวโสรยา อาริยวัฒน์ การบริหารธุรกิจเกษตร10
57 016030531014-8 นายสุทธิรักษ์ วายลม การบริหารธุรกิจเกษตร10
58 016030531019-7 นางสาวอุษณา ชูศรี การบริหารธุรกิจเกษตร10
59 016030531030-4 นายกานต์ มั่งคั่ง การบริหารธุรกิจเกษตร10
60 016030531031-2 นางสาวพุธิตา มูลทอง การบริหารธุรกิจเกษตร10
61 016030531038-7 นางสาวธนธรณ์ บุญชู การบริหารธุรกิจเกษตร70
62 016030531050-2 นางสาวขนิษฐา โพธิ์เตี้ย การบริหารธุรกิจเกษตร10
63 016030531053-6 นายณัฐวุฒิ ศรีบุญธรรม การบริหารธุรกิจเกษตร70
64 016030531055-1 นางสาวณัฏฐา สุริวงค์ การบริหารธุรกิจเกษตร10
65 016030531058-5 นายนิติศักดิ์ ลำงาม การบริหารธุรกิจเกษตร10
66 016030531060-1 นายทัตพล โต๊ะศรี การบริหารธุรกิจเกษตร10
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67 016130622001-3 นางสาวหทัยรัตน์ สีฟ้า อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
68 016130622002-1 นางสาวกัญญาวีร์ อินทร์กลับ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
69 016130622004-7 นายธนกร สุวรรณกิจเจริญ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.175.120.59:19/8/2562 19:41:21