รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0043001-1 : Exercise for Health
กลุ่ม4
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015830151002-6 นายณรงค์ แย้มดอกไม้ ประมง40
2 015830151010-9 นายสิทธิชัย รุ่งสว่าง ประมง40
3 015830151023-2 นายไตรภพ ปานแสง ประมง40
4 015830151025-7 นายอรรถพล พึ่งพล ประมง40
5 015830151028-1 นายณัฐพงศ์ บุญคุ้มครอง ประมง40
6 015930151008-1 นางสาวธัญญารัตน์ คนซื่อ ประมง10
7 015930151013-1 นายศุภวิชญ์ ศรีโสภา ประมง10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 015930521107-4 นายอภิสิทธิ์ เจริญสุข การจัดการ10
9 015930521157-9 นางสาวเอี่ยมศิริ เอี่ยมโอภาษ การจัดการ10
10 015930521159-5 นางสาวคุณิตา แจ้งประจักษ์ การจัดการ10
11 015930521160-3 นายพรภวิษย์ รัตนวารี การจัดการ10
12 015930521163-7 นางสาวกัญญาณัฐ ถิ่นทวี การจัดการ10
13 015930521164-5 นายสิทธิโชค แซ่ก๊วย การจัดการ10
14 015930521165-2 นายณัฐวุฒิ สวัสดีมงคล การจัดการ10
15 015930521168-6 นางสาวกวินทรา นุ่มทองคำ การจัดการ10
16 015930521169-4 นางสาวแก้วมณี คิดงาม การจัดการ10
17 015930521172-8 นางสาวสุวิภา วารินทร์ การจัดการ10
18 015930521175-1 นางสาวสุภาพร ชะเอมไทย การจัดการ10
19 015930521176-9 นางสาวจินดารัตน์ วัดห้อย การจัดการ10
20 015930521177-7 นางสาวสกุลตรา เขียวดี การจัดการ10
21 015930521181-9 นายศุภณัฐ เรือนงาม การจัดการ10
22 015930521183-5 นางสาวภัทราภรณ์ ผมประทุม การจัดการ10
23 015930521184-3 นางสาวรุ่งทิวา งามเจริญ การจัดการ10
24 015930521187-6 นายณัฐสิทธิ์ ติดบุญช่วย การจัดการ10
25 015930521188-4 นางสาวปราญชลี จูมจันทร์ การจัดการ10
26 015930521189-2 นายชิตพล รัตนขจรกุล การจัดการ10
27 015930521190-0 นายศิวกร เรืองสม การจัดการ10
28 015930521191-8 นายสิทธิศักดิ์ ศิริโพคานนท์ การจัดการ10
29 015930521193-4 นางสาวนนทิยา นิ่มสอน การจัดการ10
30 015930521197-5 นางสาวสุภารัตน์ แสงทอง การจัดการ10
31 015930521198-3 นางสาวณิชกานต์ พลายแก้ว การจัดการ10
32 015930521199-1 นางสาวนริศรา เหลือจ้อย การจัดการ10
33 015930521200-7 นายทรงภพ เฮงสุวนิช การจัดการ10
34 015930521201-5 นางสาวพรรณวดี ทองสุทธิ การจัดการ10
35 015930521202-3 นายภัทรพล สุขดี การจัดการ10
36 015930521203-1 นายศุภชัย โพธิ์เรือง การจัดการ10
37 015930521206-4 นางสาวสร้อยสุดา จันทร์สร้อย การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:19/9/2562 7:20:42