รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0043001-1 : Exercise for Health
กลุ่ม3
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016030111001-3 นายสิรดนัย อินทรวิเชียร พืชศาสตร์-พืชไร่10
2 016030111006-2 นางสาวณัฐนันท์ ณะนีวงษ์ พืชศาสตร์-พืชไร่10
3 016030111020-3 นายฐานวัฒน์ เลิศธนาพงศ์ธร พืชศาสตร์-พืชไร่10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 015930521104-1 นายอนุวัต พลคง การจัดการ10
5 015930521106-6 นายนนธวัฒน์ จุต้น การจัดการ10
6 015930521109-0 นายกชสุทธิ ศรีวิไล การจัดการ10
7 015930521110-8 นายสันติภาพ วรยศ การจัดการ10
8 015930521111-6 นางสาววรรณเพ็ญ แซ่ด่าน การจัดการ10
9 015930521112-4 นางสาวเมธาวัลย์ แสงดารา การจัดการ10
10 015930521113-2 นางสาวดวงหทัย อังศุสิงห์ การจัดการ80
11 015930521115-7 นางสาวชลมาส โฮมวงค์ การจัดการ10
12 015930521117-3 นางสาวนภสร ศิริสำราญ การจัดการ10
13 015930521118-1 นางสาวสิริยากร ปรุงนิยม การจัดการ10
14 015930521119-9 นางสาวกิตติมา คงวังทอง การจัดการ10
15 015930521120-7 นายณัฐพล ศรีหาคลัง การจัดการ10
16 015930521121-5 นางสาวจงกล ชาญนารถ การจัดการ10
17 015930521122-3 นางสาวกมลพรรณ เลิศวิบูลย์อนันต์ การจัดการ10
18 015930521124-9 นายธีรณพ บุรีภักดี การจัดการ10
19 015930521126-4 นายธวัช แสนยากุล การจัดการ10
20 015930521132-2 นางสาวกัญญารัตน์ ศิริเมือง การจัดการ10
21 015930521133-0 นายนวรัตน์ ใจเสือกุล การจัดการ10
22 015930521135-5 นางสาวมันทนา ส่องแสง การจัดการ10
23 015930521136-3 นางสาวอรยา ทองอยู่ การจัดการ10
24 015930521137-1 นางสาวลักษมี สุดถิ่น การจัดการ10
25 015930521138-9 นางสาวมณีวรรณ แสงกระจ่าง การจัดการ10
26 015930521139-7 นางสาวปณิดา ขวัญแก้ว การจัดการ10
27 015930521144-7 นางสาวนพวรรณ์ งามเสมอ การจัดการ10
28 015930521146-2 นางสาวจิราพร แก้วกัณหา การจัดการ10
29 015930521149-6 นางสาวจิลลาวรรณ เจ้ยทองศรี การจัดการ10
30 015930521150-4 นางสาวชลธิชา ศรีบุญเรือง การจัดการ10
31 015930521152-0 นางสาวอภิญญา วิวัฒนชาติ การจัดการ10
32 015930521153-8 นางสาวอัจฉรา อู่นิ่ม การจัดการ10
33 015930521154-6 นายพีรพล แซ่เตียว การจัดการ10
34 015930521156-1 นางสาวสุธาทิพย์ แซ่ตั๊น การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 11:58:12