รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0043001-1 : Exercise for Health
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016030111002-1 นายกิตติภูมิ ช่างไม้ พืชศาสตร์10
2 016030111007-0 นายวงกต ขุนทองน้อย พืชศาสตร์-พืชสวน10
3 016030111009-6 นางสาวสิริลักษณ์ เวชเฟื่อง พืชศาสตร์-พืชสวน10
4 016030111012-0 นางสาวณัฐภัสสร ภัคพลจรัสพัส พืชศาสตร์-พืชสวน10
5 016030111013-8 นายกฤษณภักด์ พิลา พืชศาสตร์-พืชสวน10
6 016030111016-1 นายพิสิฐ ไชยวัฒนะ พืชศาสตร์-พืชสวน10
7 016030111018-7 นางสาวณัฐมน พรมวงค์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
8 016030111019-5 นายสิรวิชญ์ ครูศรี พืชศาสตร์-พืชสวน10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 015930521053-0 นางสาวชโลธร เรือนงาม การจัดการ10
10 015930521054-8 นางสาววรินทร ฐานะรัตน์ การจัดการ10
11 015930521056-3 นางสาวดวงฤทัย บุญครอง การจัดการ10
12 015930521057-1 นางสาวเพ็ญศิริ พูนพนัง การจัดการ10
13 015930521058-9 นางสาววีรยา จันทมิตร การจัดการ10
14 015930521061-3 นางสาวณัฏฐ์นรี ผลผาฤทธิ์ การจัดการ10
15 015930521062-1 นางสาวกมลวรรณ กรองแก้ว การจัดการ10
16 015930521063-9 นางสาวกาญจน์ณัฎฐา พิพัฒน์ การจัดการ10
17 015930521064-7 นางสาวกิตติพิชญ์ ศรีสวัสดิ์ การจัดการ10
18 015930521065-4 นายศุภชัย เยาวรัตน์ การจัดการ10
19 015930521066-2 นางสาวฝนทิพย์ โสภา การจัดการ12
20 015930521069-6 นางสาวกนกวรรณ พลวิชัย การจัดการ10
21 015930521070-4 นางสาวมยุรี เกตุสุวรรณ์ การจัดการ10
22 015930521071-2 นางสาวลลิตา พนมรัตน์ การจัดการ10
23 015930521073-8 นางสาวชนากาญจน์ พรมจันทร์ การจัดการ10
24 015930521074-6 นายทินณพัฒน์ สมทาสุวรรณ การจัดการ10
25 015930521076-1 นางสาวสุภัชรัตน์ ด่านนอก การจัดการ10
26 015930521077-9 นางสาวกันยาภัทร เครือจินดา การจัดการ10
27 015930521078-7 นางสาววารี คุ้มจันอัด การจัดการ10
28 015930521079-5 นางสาวสรารีกานต์ ผลวัฒนะ การจัดการ10
29 015930521080-3 นายสรศักดิ์ จันทร์ประเสริฐ การจัดการ10
30 015930521081-1 นางสาวภัทรภา แสนอุบล การจัดการ10
31 015930521083-7 นางสาวอารยา บุญธรรมรงค์ การจัดการ10
32 015930521084-5 นางสาวอุไรรัตน์ แซ่ลี้ การจัดการ10
33 015930521086-0 นางสาวลดาวัลย์ แตงมณี การจัดการ10
34 015930521087-8 นางสาวรภีพรรณ ลิมปิวัฒกี การจัดการ10
35 015930521088-6 นางสาวกนกวรรณ นาคเกิด การจัดการ10
36 015930521089-4 นางสาวสุพัตรา บุญมามาก การจัดการ10
37 015930521090-2 นางสาวขนิษฐา เมายาตา การจัดการ10
38 015930521091-0 นางสาวณัฐธิดา ชาดำ การจัดการ10
39 015930521093-6 นายปริญญาวรรต รวยศิลป์ การจัดการ10
40 015930521094-4 นายเดชาพล ส่งเสริม การจัดการ10
41 015930521095-1 นางสาวนิธิพร อ่อนลมัย การจัดการ10
42 015930521097-7 นางสาวอัยลดา ขันเรือน การจัดการ10
43 015930521098-5 นางสาวดลยา กิจรักษ์ การจัดการ10
44 015930521100-9 นางสาวพิชชาภา ประทาเส การจัดการ10
45 015930521101-7 นางสาวดวงกมล กิจรักษ์ การจัดการ10
46 015930521102-5 นางสาวอารียา พิจิตต์ การจัดการ10
47 015930521127-2 นางสาวจารุมน บัวภา การจัดการ10
48 015930521141-3 นางสาวผกามาศ ทองดี การจัดการ10
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 015930631007-3 นางสาวพิชญา วาธิคุณ เทคโนโลยีชีวภาพ10
50 015930631009-9 นางสาวชนพร อิ่มนาง เทคโนโลยีชีวภาพ10
51 015930631010-7 นางสาวศรสวรรค์ สรวมศิริ เทคโนโลยีชีวภาพ10
52 015930631011-5 นางสาวเพ็ญนภา ผู้ทัด เทคโนโลยีชีวภาพ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:16/9/2562 13:28:52