รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0043001-1 : Exercise for Health
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016030111003-9 นายประวีร์ ตำราเรียง พืชศาสตร์-พืชสวน10
2 016030111011-2 นายโพธารินทร์ รัตพันธ์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
3 016030111014-6 นายณัฐปคัลภ์ จันธำรงค์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
4 016030111022-9 นางสาวกนกวรรณ หออัษฎาวุธ พืชศาสตร์-พืชสวน10
5 016030111023-7 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนชวด พืชศาสตร์-พืชสวน10
6 016030111024-5 นางสาวกานต์ธิดา ศรแก้ว พืชศาสตร์-พืชสวน10
7 016030111026-0 นายบัญชา กุลนาวงศ์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
8 016040151001-3 นางสาวกัญฐิตา ฤทธิ์กระจาย ประมง40
9 016040151002-1 นายจักรกฤต มีนา ประมง10
10 016040151003-9 นายพลวัตร เอกศิริ ประมง70
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 015930521001-9 นายคมคิด วรรณศรี การจัดการ10
12 015930521002-7 นางสาวพรนิภา เจริญอาจ การจัดการ10
13 015930521005-0 นางสาวพรนภา อนุภัย การจัดการ10
14 015930521006-8 นางสาวอติกันต์ ยิ้มวรรณกุล การจัดการ10
15 015930521007-6 นางสาวสุวรรณนา นาคนิยม การจัดการ10
16 015930521009-2 นางสาวปิยะมน พุทธโส การจัดการ10
17 015930521010-0 นายอัษฎายุธ อือวิบูลย์ การจัดการ10
18 015930521011-8 นายสุวรรณ ทาจำปี การจัดการ10
19 015930521012-6 นางสาวน้ำฝน จ้อยจินดา การจัดการ10
20 015930521013-4 นางสาววรรณนิภา ภาษิต การจัดการ10
21 015930521014-2 นางสาวหทัยภัทร พุ่มพวง การจัดการ10
22 015930521015-9 นางสาววิภาพร เหลียงบำรุง การจัดการ10
23 015930521018-3 นายจิรายุ สุทธิพงษ์ การจัดการ10
24 015930521021-7 นางสาวศุภาพิชญ์ มีผล การจัดการ10
25 015930521023-3 นายกรกฏ วรศักดิ์เสนีย์ การจัดการ10
26 015930521024-1 นายอนุศักดิ์ ตันสิงห์ การจัดการ10
27 015930521025-8 นางสาวลดามณี สินภาษา การจัดการ10
28 015930521026-6 นายธนัท พิกุล การจัดการ10
29 015930521027-4 นางสาวชนิตา กลิ่นรัก การจัดการ10
30 015930521029-0 นางสาวกิตติญาพรรณ ชมรัตน์ การจัดการ10
31 015930521030-8 นางสาวช่อผกาทอง สนไทย การจัดการ10
32 015930521031-6 นางสาวกนกพร เสมอวงษ์ การจัดการ10
33 015930521033-2 นายกฤษณ์ธร มิ่งนิคม การจัดการ10
34 015930521034-0 นายปกรณ์ ทมเจริญ การจัดการ10
35 015930521036-5 นายสิทธิดล คนบุญ การจัดการ10
36 015930521038-1 นางสาวจารุภรณ์ ภาษี การจัดการ10
37 015930521039-9 นางสาวสุธิตา วิวาห์สุข การจัดการ10
38 015930521040-7 นางสาวมินตรา อินทจันทร์ การจัดการ10
39 015930521041-5 นางสาวตรีชนา ศิริพร การจัดการ10
40 015930521042-3 นางสาวกนกพร จันทชาติ การจัดการ40
41 015930521043-1 นางสาวชื่นกมล ชุมโคตร การจัดการ10
42 015930521046-4 นางสาวณัฐธิดา คงศรี การจัดการ10
43 015930521047-2 นางสาวสิรภัทร คำยศ การจัดการ10
44 015930521048-0 นางสาวสิริรัตน์ พันธุ์เจริญ การจัดการ10
45 015930521049-8 นางสาวเยาวลักษณ์ คูณสม การจัดการ10
46 015930521050-6 นายวิศรุต ยุทธนารังสรรค์ การจัดการ10
47 015930521052-2 นายธนภาค เจียมเจริญ การจัดการ10
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 015930631001-6 นางสาวสิริมา แซ่ลิ้ม เทคโนโลยีชีวภาพ10
49 015930631002-4 นายวรพล เสาวคนธ์ เทคโนโลยีชีวภาพ10
50 015930631006-5 นายธิติพัทธ์ ติระยะพานิชกุล เทคโนโลยีชีวภาพ10
51 015930631008-1 นางสาววัทนวิภา แทนคุณ เทคโนโลยีชีวภาพ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:21/9/2562 3:31:59