รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032005-1 : English Writing in Daily Life
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015730151007-7 นางสาวสุพรรษา ตลับเงิน ประมง10
2 015930111025-4 นายธนกฤต พาณิชโชคชัย พืชศาสตร์-พืชไร่10
3 016030111011-2 นายโพธารินทร์ รัตพันธ์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
4 016030111012-0 นางสาวณัฐภัสสร ภัคพลจรัสพัส พืชศาสตร์-พืชสวน10
5 016030111018-7 นางสาวณัฐมน พรมวงค์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
6 016030111019-5 นายสิรวิชญ์ ครูศรี พืชศาสตร์-พืชสวน10
7 016030111022-9 นางสาวกนกวรรณ หออัษฎาวุธ พืชศาสตร์-พืชสวน10
8 016030111024-5 นางสาวกานต์ธิดา ศรแก้ว พืชศาสตร์-พืชสวน10
9 016030111026-0 นายบัญชา กุลนาวงศ์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
10 016140111007-7 นายสรรพวิท ชินะโชติ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
11 016140111011-9 นางสาวเอื้อการย์ บุตุธรรม พืชศาสตร์ - พืชสวน10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 015730551083-4 นายเกริกพล เพิ่มพูล การจัดการโลจิสติกส์11
13 015830551022-0 นางสาวกนกวรรณ ทิพย์กรแก้ว การจัดการโลจิสติกส์11
14 015830551030-3 นางสาวเกศกนก อ่อนสี การจัดการโลจิสติกส์11
15 015930511003-7 นายอรรถพล พุทธา เศรษฐศาสตร์10
16 015930511010-2 นางสาวเบ็ญจรัตน์ แป้งหอม เศรษฐศาสตร์10
17 015930511011-0 นางสาวชนนิกานต์ ประวาทวิน เศรษฐศาสตร์10
18 016030561088-5 นางสาวชลิดา ชุ่มบัว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
19 016130561002-4 นางสาวณัฐสรวงธร ค้าขาย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
20 016130561004-0 นางสาวชุติมา อานามนารถ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
21 016130561008-1 นางสาวธนภรณ์ วิชัยขัทคะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
22 016130561012-3 นางสาวอภิญญา จตุรัส ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
23 016130561013-1 นางสาววรรณภา นวลลออง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
24 016130561015-6 นางสาวณัฐธิดา พนัสพิบูลย์กิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
25 016130561017-2 นางสาวอุบลวรรณ ทวนดิลก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
26 016130561018-0 นางสาวกาญจนา พลเรือง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
27 016130561020-6 นางสาวรนัชชา สีหะวงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
28 016130561022-2 นางสาวปวีณา น้ำตาล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
29 016130561025-5 นายชัยชนะ พันธ์พงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
30 016130561027-1 นางสาวอำพร แซ่จ๋าว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
31 016130561028-9 นางสาวชาลีน่า นิจเช่อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
32 016130561029-7 นางสาวบุณฑรีก์ รุ่งศิริ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
33 016130561033-9 นางสาวกนกกร พลรีทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
34 016130561034-7 นายกนกพล ศิริสุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
35 016130561037-0 นางสาวปาณิสรา เมินสูงเนิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
36 016130561038-8 นางสาวปภาพินท์ ยั่งยืน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
37 016130561040-4 นายวุฒิภัทร ธรรมเหม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
38 016130561042-0 นางสาวกนกวรรณ จึงมาริศกุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
39 016130561044-6 นางสาวจิราภรณ์ เจริญพงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
40 016130561045-3 นางสาวพนิดา จำนงเพียร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
41 016130561046-1 นางสาวหัสศิญา ชื่นกิติญานนท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
42 016130561052-9 นายประชิต โสรัมภา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
43 016130561057-8 นายกฤษฎา เส็งหะพันธุ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
44 016130561058-6 นางสาวปิยากร ช้างงาม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล70
45 016130561059-4 นางสาวปณิดา โฉมไธสง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
46 016130561062-8 นายวสุพล ทองลอย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
47 016130561063-6 นางสาวทิพย์สุดา สิทธิยา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
48 016130561064-4 นายภาคิน คำบุบผา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
49 016130561065-1 นางสาวรัตนา พิทักษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 015830611022-8 นางสาวปัทมาภรณ์ สอาดรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
51 015830611052-5 นางสาวกนกพร ทับทิมศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
 สถาบันเทคโนโลยีการบิน
52 015930912035-4 นายปรเมศร์ ปี่ทอง การจัดการการบิน10
53 015930912060-2 นายมหศักดิ์ เบ้าน้อย การจัดการการบิน10
54 015930912066-9 นายศรายุทธ พฤกษชาติ การจัดการการบิน10
55 015930912094-1 นายสกลพัฒน์ จันทร์เพ็ญ การจัดการการบิน10
56 016030912057-6 นายธนภูมิ ขันทองดี การจัดการการบิน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.6:25/8/2562 10:37:43