รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0622301-1 : Fruit and Vegetable Technology
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 015830611003-8 นางสาวสรานันท์ โพธิเวส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
2 015830611004-6 นางสาวปภัสสร คงสมใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
3 015830611012-9 นางสาวอุดมสุข ตังป๊อก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
4 015830611037-6 นางสาวนภัสสร จิราวัสน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
5 015830611041-8 นางสาวฐิติมา สุขมาลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
6 015830611046-7 นางสาวณฐมน พัฒเพ็ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
7 015830611049-1 นางสาวเกศสิรินทร์ คงเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
8 015930611007-7 นางสาววราภรณ์ ยุทธอาจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
9 015930611011-9 นายพิทยุตม์ เพ็ชรพินิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
10 015930611013-5 นางสาวใจกาญจน์ โตจำศิล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
11 015930611018-4 นายศิริเดช พุดหอม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
12 015930611019-2 นางสาวมณียา ชุมไพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
13 015930611021-8 นางสาวศิริวรรณ หงษ์ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
14 015930611024-2 นางสาวสุภาวดี โมคมะเลิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
15 015930611028-3 นางสาวณัฐพร พันธุ์คง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
16 015930611035-8 นางสาวธวัลรัตน์ กาละกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
17 015930611038-2 นางสาวปวิชญา พรมภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
18 015930611039-0 นางสาวอรพรรณ ประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
19 015930611040-8 นายจตุพร นามมุงคุณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
20 015930611042-4 นางสาวปิยนุช พลอยงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
21 015930611045-7 นางสาวสิริวิมล ทิพย์สุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
22 015930611046-5 นางสาวธิชานนท์ โนนแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:06:54