รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0650301-1 : Safety Engineering
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 015830663005-0 ว่าที่ร้อยตรีสันติ จุฬาทรัพย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
2 015830663006-8 ว่าที่ร้อยตรีนฤพล สุขถนอม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
3 015830663008-4 นายกิตติธร แก้วเดชะ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
4 015830663017-5 นายรณกร บุญทองดี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
5 015830663018-3 นางสาววันใหม่ มังกะลัง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
6 015830663025-8 ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์ อินทร์กล่ำ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
7 015830663029-0 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา เสนาจันทร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
8 015830663032-4 นายกนก เกตุแก้ว วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
9 015830663034-0 นายจิรกิตติ์ สุขบัว วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
10 015830663039-9 นายภาณุพงศ์ มลิบุตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
11 015830663042-3 นายสิทธิชัย มาตรแม้น วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
12 015830663045-6 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปันพรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
13 015830663051-4 นายธนากร ด้วงคำจันทร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
14 015930663018-1 นายอติคุณ สาริบุตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
15 015930663025-6 นายณัฐนที พรหมายน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
16 015930663048-8 นายภูวนินทร์ สิงห์พันธ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
17 016040663002-2 นายธนพล เริ่มศรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
18 016040663003-0 นายณัฐวัฒน์ คิดสนอง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
19 016040663005-5 นายณัฐชัย บัวคำ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
20 016040663006-3 นายอนุพงษ์ คงเจริญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
21 016040663007-1 นายเนติวิศน์ ติรวรเกียรติ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
22 016040663013-9 นายเกริกเกียรติ สร้อยตัน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
23 016040663014-7 นายธีรนันท์ จั่นทหารี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
24 016040663015-4 นายศิริเดช ฤกษ์วรประสิทธิ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
25 016140663632-4 นายวัชนันท์ พาขุนทด วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 14:38:54