รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0652201-1 : Electric Machinery and Motor Drive
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 016030663001-5 นายศิรวิทย์ ทาชาด วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
2 016030663003-1 นายจักรกฤษณ์ สมจิตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
3 016030663006-4 นายอนุรักษ์ ไกรนุช วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
4 016030663007-2 นายธนพนธ์ จวนรุ่ง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
5 016030663009-8 นายพีรพล บุญชาญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
6 016030663011-4 นายธราธิป มะโนคำ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
7 016030663012-2 นายภูกริช ก้องเศรษฐกุล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
8 016030663013-0 นายอำนาจ กุ่มทอง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
9 016030663015-5 นายปฏิภาณ เจสกุล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
10 016030663018-9 นายวราวิทย์ มีเพียร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
11 016030663019-7 นายณัฐฐ์ภาค สารนารถ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
12 016040663002-2 นายธนพล เริ่มศรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
13 016040663003-0 นายณัฐวัฒน์ คิดสนอง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
14 016040663014-7 นายธีรนันท์ จั่นทหารี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:56:29