รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0613408-1 : Computer Project
กลุ่ม4
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 015530641051-7 นายอรรถวุฒิ อัครภาณุพงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์11
2 015630641057-2 นายณัฐพล ชุณหโชติอนันต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์11
3 015730641030-7 นายธนัชชัย คุ้มบุญน้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์40
4 015730641042-2 นายกมลภพ แช่มช้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์11
5 015730641044-8 นายสิทธิพล อุตสาหะวงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์11
6 015730641045-5 นายกรีฑา แสงภารา วิทยาการคอมพิวเตอร์11
7 015730641056-2 นายทรงพล เจียมเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์11
8 015730641057-0 นายนนทวัฒน์ พัฒนกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์11
9 015830641004-0 นายชาญณรงค์ สุดใจรัก วิทยาการคอมพิวเตอร์11
10 015830641005-7 นายศุภชัย สุเมธีนฤมิต วิทยาการคอมพิวเตอร์40
11 015830641013-1 นายศุภชัย ศุภพิชยาดุลชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์11
12 015830641015-6 นายกฤษณธร สุขช่วย วิทยาการคอมพิวเตอร์11
13 015830641021-4 นางสาวพรกมล จาดี วิทยาการคอมพิวเตอร์11
14 015830641028-9 นายคุณานนต์ สารปะ วิทยาการคอมพิวเตอร์11
15 015830641061-0 นางสาวนิศาชล อินทะวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์11
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:20/9/2562 18:10:31