รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0613408-1 : Computer Project
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 015530641046-7 นางสาวณัฐรดา คุณประทุม วิทยาการคอมพิวเตอร์80
2 015630641046-5 นางสาวรุ่งอรุณ วงษ์อินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์11
3 015730641010-9 นายพรชัย ทองพวงเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์10
4 015730641029-9 นายณัฐวุฒิ ลัทธิพัฒนา วิทยาการคอมพิวเตอร์80
5 015830641016-4 นายอภิรักษ์ นาชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์40
6 015830641027-1 นายจิราวัฒน์ จิตธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
7 015830641035-4 นางสาวอนัญลักษณ์ เพ็ชรพลอย วิทยาการคอมพิวเตอร์11
8 015830641037-0 นางสาวจิราภรณ์ วงษ์พันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์40
9 015830641041-2 นางสาวสมฤทัย ทองเพ็ง วิทยาการคอมพิวเตอร์11
10 015830641043-8 นายอภิมุข พุกภูษา วิทยาการคอมพิวเตอร์11
11 015830641051-1 นายสมเด็จ ศิลปานุรักษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์11
12 015830641063-6 นางสาวอรญา พาชะนิน วิทยาการคอมพิวเตอร์11
13 015830641079-2 นายต้องชนะ สันทัดรัตนวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์11
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:08:58