รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0406460-201 : Information Technology Project
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025630491052-2 นายวรพร วัยธัญญกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ12
2 025830491032-0 นายกฤษณพงศ์ สมส่งกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ10
3 025830491033-8 นายภูธเนษฐ์ สืบสินสัจจวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
4 025830491037-9 นายเดชชนิน ธงอาสา เทคโนโลยีสารสนเทศ40
5 025830491041-1 นายธีรภัทร์ ประทุมมี เทคโนโลยีสารสนเทศ40
6 025830491043-7 นายพิชัยภูษิต เรืองดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
7 025830491052-8 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรมทิศ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
8 025830491055-1 นางสาวภาวินี เอี่ยมศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
9 025830491059-3 นางสาวศรุตา ชื่นบุญเชิด เทคโนโลยีสารสนเทศ40
10 025830491062-7 นางสาวสุพรรณิการ์ สุภาวหา เทคโนโลยีสารสนเทศ40
11 025830491070-0 นายนรินทร์ เฟื่องภักดี เทคโนโลยีสารสนเทศ10
12 025830491071-8 นายปัญญา ฉัตรอนันทเวช เทคโนโลยีสารสนเทศ40
13 025830491074-2 นายภูมิเกียรติ สิงห์ลอ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
14 025830491078-3 นายอารีฟีน เหล็กดี เทคโนโลยีสารสนเทศ40
15 025830491079-1 นางสาวจิตรลดา กุหลาบทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ40
16 025830491080-9 นางสาวจิรภัทร มงคลพร เทคโนโลยีสารสนเทศ10
17 025830491083-3 นางสาวชัญญนุช สุเมธินทกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ40
18 025830491092-4 นางสาวปัทมา เปรมกมล เทคโนโลยีสารสนเทศ40
19 025830491094-0 นางสาวภัทรพร หล่อประโคน เทคโนโลยีสารสนเทศ10
20 025830491122-9 นางสาวธีราพร เรืองสม เทคโนโลยีสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.16.123:20/9/2562 18:48:00