รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0406460-201 : Information Technology Project
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025530491036-7 นายจักรกฤษณ์ รัตนภิญโญพงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
2 025530491040-9 นายฐาปกรณ์ เนียมแตง เทคโนโลยีสารสนเทศ40
3 025530491067-2 นางสาวสุพิชชา เจริญไวยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ80
4 025730491002-5 นายกิตติภณ อัศวสกุลวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ11
5 025730491101-5 นายกัลยกฤต กุลกิตติสวัสดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ11
6 025830491001-5 นายกฤษณะ ประเสริฐการ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
7 025830491003-1 นายชยาวัทน์ สันติอารยธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ10
8 025830491004-9 นายชัยภัทร รูปช้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ40
9 025830491005-6 นายชินาธิป โรจน์สุวิชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ40
10 025830491009-8 นายธีรวัฒน์ จะงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ10
11 025830491011-4 นายบุญฤทธิ์ รุ่งไพรวัน เทคโนโลยีสารสนเทศ11
12 025830491012-2 นายบุณยกร กาญจนจิตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ11
13 025830491013-0 นายปิยะพงษ์ ทรัพย์ลาภลอย เทคโนโลยีสารสนเทศ40
14 025830491014-8 นายพุทธิชัย บุญชุม เทคโนโลยีสารสนเทศ40
15 025830491015-5 นายภัทรพล นามโคตร เทคโนโลยีสารสนเทศ11
16 025830491018-9 นายวริทธิ์ธร จำปาแดง เทคโนโลยีสารสนเทศ40
17 025830491020-5 นายวุฒิเกียรติ หัสดิพันธุ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
18 025830491023-9 นายสุทิน อินทร์พัตรา เทคโนโลยีสารสนเทศ40
19 025830491027-0 นางสาวโซเฟีย เซ็นติมา เทคโนโลยีสารสนเทศ40
20 025830491028-8 นางสาวณัฏฐา เพชรวิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 9:46:04