รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032005-1 : English Writing in Daily Life
กลุ่ม5
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030471099-9 นางสาวอารียา โหลี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
2 026030471100-5 นางสาวกรรณิการ์ เหมาแพ้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
3 026030471101-3 นางสาวเบญญาดา ระแสนพรหม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
4 026030471103-9 นางสาวพัชราภรณ์ เหลาคำ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
5 026030471104-7 นางสาวสรารัตน์ แสนคุ้ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
6 026030471106-2 นางสาวสุดารัตน์ เถาทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
7 026030471110-4 นางสาวรัชนีกร ตันทพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
8 026030471111-2 นางสาวจุฑารัตน์ แสนโกศิก การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
9 026030471112-0 นางสาววิชญาดา สีสงคราม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
10 026030471113-8 นายภควัฒน์ บุญยเกียรติ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
11 026030471114-6 นางสาวนิสาชล วรรณสิงห์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
12 026030471115-3 นางสาวอาริญา ศรีหนา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
13 026030471116-1 นายสุริยะ พูนสารยิ่ง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
14 026030471117-9 นางสาวปนัดดา โสประชุม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
15 026030471118-7 นายเตชสิทธิ์ มานชู การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
16 026030471119-5 นางสาวปัทมาพร มาสมาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
17 026030471120-3 นางสาวอารียา ปริพล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
18 026030471121-1 นางสาวสมฤดี บุตรธะนา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน60
19 026030471123-7 นายชัยรัตน์ รังสิยาวรานนท์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
20 026030471124-5 นางสาวโสภาพรรณ วานิ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
21 026030471125-2 นางสาววันนิสา จักษุทิพย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
22 026030471126-0 นางสาวคัคณางค์ โคตรโยธา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
23 026030471127-8 นายกันตพัฒน์ แผนใหญ่ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน70
24 026030471130-2 นางสาวอารีนา ดีโซ๊ะ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
25 026030471131-0 นางสาววทันยา ศรีเจริญ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
26 026030471133-6 นางสาวดลดา เคนมา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
27 026030471134-4 นางสาวมัณฑิรา ตั้งสถิตพร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
28 026030471135-1 นายชัชวาล จันทะสอน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
29 026030471136-9 นางสาววิไล ศรีมงคล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
30 026030471137-7 นางสาวขนิษฐา พุทรักษ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
31 026030471138-5 นางสาววริศรา สืบแสง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
32 026030471139-3 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมชาติ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน60
33 026030471140-1 นายปฐวี แซ่เล้า การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 11:00:56