รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032005-1 : English Writing in Daily Life
กลุ่ม4
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030471048-6 นายวัฒนชัย รื่นแก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
2 026030471049-4 นางสาวชนนกานต์ พันธุ์แก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
3 026030471051-0 นางสาวณัฐรัตน์ อ้วนคำ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
4 026030471052-8 นางสาวสุพัตรา เกษดี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
5 026030471057-7 นางสาววณัฐสราวรี บูรณะนนท์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
6 026030471062-7 นางสาวภัทรวลัย ภัทรโกมล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
7 026030471063-5 นางสาวกัลยารัตน์ สิงคเวหน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
8 026030471064-3 นายพงศพัศ วงษ์มะเซาะ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
9 026030471065-0 นางสาวพริมรตา ธรรมบุตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
10 026030471066-8 นางสาวชนิกานต์ ประคำ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
11 026030471070-0 นางสาวณัฐวรรณ ชวดน้อย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
12 026030471072-6 นางสาววรรณวรางค์ สว่างเนตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน60
13 026030471073-4 นางสาวจิตราพร ปานทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
14 026030471075-9 นายพิทวัส พูลทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
15 026030471076-7 นางสาวอิสรีย์ พูลทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
16 026030471078-3 นายอภิสิทธิ์ อาจรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
17 026030471079-1 นางสาวชุติมา มิ่งวิมล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
18 026030471080-9 นางสาวรุจิรัตน์ กัมภู การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
19 026030471081-7 นางสาวอิชญา ขุ่ยจิ้ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
20 026030471082-5 นางสาวร่มฉัตร ชิตทนนท์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
21 026030471083-3 นางสาวศิวพร เตียวอู๋ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
22 026030471084-1 นางสาวพัชรมัย ตั้งมีทรัพย์ไพศาล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
23 026030471085-8 นางสาวรุ่งนภา กองปาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
24 026030471086-6 นายเมฆธชาติ จงทัน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
25 026030471087-4 นางสาววราพร สว่างพื้น การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
26 026030471088-2 นายกิตติศักดิ์ เฉลิมวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
27 026030471089-0 นางสาวธัญญารัตน์ สว่างแจ้ง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
28 026030471091-6 นางสาวสมฤทัย ธรรมดา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
29 026030471092-4 นางสาวสุภาพร เมืองศูนย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
30 026030471093-2 นางสาวจินต์จุฑา บุญธรรม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
31 026030471094-0 นายณัฐนันท์ อ่อนอึ่ง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
32 026030471095-7 นางสาวเพชรไพลิน พุทธรักษา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
33 026030471096-5 นายพงษ์ระพี ทองโสภา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
34 026030471097-3 นางสาวทิตยา พิศวาส การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.238.189.171:25/8/2562 13:45:01