รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032005-1 : English Writing in Daily Life
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030471001-5 นางสาววันวิวาห์ แก้วท่าพยา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
2 026030471002-3 นางสาววชิราภรณ์ แก้วไพฑูรย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
3 026030471003-1 นายศุภวัฒน์ อิ่มคต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
4 026030471004-9 นางสาวพรชิตรา ดิลกศรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
5 026030471005-6 นางสาวปิยะรัตน์ เดชกุล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
6 026030471006-4 นางสาวมลธิรา จั่นทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
7 026030471007-2 นางสาวกัญญาภัค เสียงสัมพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
8 026030471008-0 นางสาวสตกมล มูลพันธุ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
9 026030471009-8 นายพีรพัฒน์ อินทร์เจริญ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
10 026030471010-6 นางสาวอุสิชา ธรรมนิตย์นิยม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
11 026030471011-4 นางสาวชลลดา มัณยากาศ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
12 026030471012-2 นางสาวนัฐกานต์ มั่นคง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน60
13 026030471014-8 นางสาวสุวิมล ก้านสน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
14 026030471015-5 นางสาวอลิชา แสงมาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
15 026030471016-3 นายณัฏฐภัทร สุขประเสริฐกุล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
16 026030471017-1 นายอภิเดช ศักดิ์วิวัฒกุล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
17 026030471018-9 นางสาวกรกมล จักรมณี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
18 026030471020-5 นางสาวศิริรัตน์ ลิ่มมั่น การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
19 026030471021-3 นายพีระศิณป์ เจริญกิจวรานนท์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
20 026030471023-9 นางสาวอุไรวรรณ มะโนรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
21 026030471024-7 นางสาวกิตติยา ใจดี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
22 026030471025-4 นางสาวฝนทิพย์ เสมเสริมบุญ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
23 026030471028-8 นางสาวพุทธชาติ ประทุมรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
24 026030471029-6 นางสาวสุมาลี เจริญศิริ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
25 026030471030-4 นางสาวกิตติยาพร มาเอื้อย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
26 026030471031-2 นายธนาวินทร์ เนียมถนอม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
27 026030471033-8 นางสาวอนันญา ศิริยามันต์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
28 026030471034-6 นางสาวปาริฉัตร ไพโรจน์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
29 026030471035-3 นางสาวนิศารัตน์ แสนสุด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
30 026030471036-1 นางสาวชาพิมญชุ์ อัตถ์อริยโภคิน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
31 026030471037-9 นายณัฐนันทน์ กังรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
32 026030471038-7 นางสาวปางทิพย์ นาคสัมฤทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
33 026030471039-5 นายสุรวิทย์ ทิพย์สุขุม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
34 026030471040-3 นางสาวสมิตา แจ่มศิริ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
35 026030471041-1 นายอัษฏาวุฒิ ศิริบุณกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน60
36 026030471042-9 นางสาวกัญวรา หนูเอียด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
37 026030471043-7 นางสาวกัลยารัตน์ เพชรมั่ง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
38 026030471044-5 นางสาวสุพรรณี สนิทนวล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
39 026030471046-0 นายชนายุทธ บุญมา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
40 026030471047-8 นางสาวสิริกร พลศรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:10:58