รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405314-1 : Business Intelligence
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026040451501-7 ว่าที่ร้อยตรีสหรัฐ เชื้อประโรง ระบบสารสนเทศ40
2 026040451502-5 นางสาวบุษกร สุนทร ระบบสารสนเทศ40
3 026040451503-3 นายโชคอนันต์ วงศ์ศิลา ระบบสารสนเทศ40
4 026040451505-8 นายณัฐพล เอี่ยมวิสูตร ระบบสารสนเทศ40
5 026040451507-4 นางสาวพรพิมล ทรงเย็น ระบบสารสนเทศ40
6 026040451508-2 นางสาวพรรณีย์ กาศกุล ระบบสารสนเทศ40
7 026040451510-8 นางสาวธารดา แสงอรุณ ระบบสารสนเทศ40
8 026040451512-4 นางสาวนริศรา จันอ้น ระบบสารสนเทศ40
9 026040451513-2 นายอนวัช ชุ่มเพ็งพันธุ์ ระบบสารสนเทศ40
10 026040451514-0 นายชาญยุทธ อินโต ระบบสารสนเทศ80
11 026040451516-5 นายเชิงชาย สุภีร์คำ ระบบสารสนเทศ40
12 026040451517-3 นางสาวกัลยานี อ่ำจันทร์ ระบบสารสนเทศ11
13 026040451518-1 นายอรรณพ พันธุมะโอภาส ระบบสารสนเทศ40
14 026040451520-7 นายธนดล รัตนกุลชัยนันท์ ระบบสารสนเทศ40
15 026040451521-5 ว่าที่ร้อยตรีกิตติกร ไชยหมื่น ระบบสารสนเทศ40
16 026040451522-3 นางสาวสุพัตรา ร้อยเกิด ระบบสารสนเทศ40
17 026040451523-1 นายโยธิน ใจรัก ระบบสารสนเทศ40
18 026040451524-9 นายกมลศักดิ์ ภาโสม ระบบสารสนเทศ12
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.53.231:19/8/2562 0:23:36