รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405314-1 : Business Intelligence
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026040451023-2 นางสาวธิติยา มั่นแย้ม ระบบสารสนเทศ40
2 026040451032-3 นางสาวณัฐกาญจน์ ใจอยู่ ระบบสารสนเทศ40
3 026040451033-1 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์ธิราช ระบบสารสนเทศ40
4 026040451036-4 นางสาวอุไรพร นิยมพันธ์ ระบบสารสนเทศ40
5 026040451037-2 นายศุภณัฐ แก้วสุข ระบบสารสนเทศ40
6 026040451040-6 นายสิทธิศักดิ์ ล้อมมหาดไทย ระบบสารสนเทศ80
7 026040451041-4 นายกิตติพงษ์ สดุดี ระบบสารสนเทศ40
8 026040451043-0 นายจตุพร นุชละม่อม ระบบสารสนเทศ40
9 026040451044-8 นางสาวอัสมะห์ อาแวกะจิ ระบบสารสนเทศ40
10 026040451045-5 นางสาวขวัญชนก เพ็ชรมณี ระบบสารสนเทศ40
11 026040451046-3 นางสาวเบญญา ภูโต ระบบสารสนเทศ40
12 026040451047-1 นายอมรกช จารุศิริจินดา ระบบสารสนเทศ40
13 026040451048-9 นายจิรพนธ์ ปานนพภา ระบบสารสนเทศ40
14 026040451050-5 นายณัฐวุฒิ โตรอด ระบบสารสนเทศ40
15 026040451051-3 นายวรรณสิทธิ์ อรรถเดโช ระบบสารสนเทศ40
16 026040451052-1 นายชินวัฒน์ แทนไธสง ระบบสารสนเทศ40
17 026040451053-9 นางสาวปิยวรรณ กรชัยยา ระบบสารสนเทศ40
18 026040451055-4 นายธิติ เขนยงาม ระบบสารสนเทศ40
19 026040451056-2 นายธัชพงศ์ ทวีนิธีโรจน์ ระบบสารสนเทศ40
20 026040451057-0 นายธนชาติ วิโรจน์กูลทอง ระบบสารสนเทศ40
21 026040451059-6 นายนันธวัฒน์ อธิลาภ ระบบสารสนเทศ40
22 026040451060-4 นางสาวดุจทิภา แก้วไทรโพธิ์ ระบบสารสนเทศ40
23 026040451061-2 นายธนกฤต สิงห์วงษ์ ระบบสารสนเทศ40
24 026040451062-0 นางสาวศรุตยา ฉ่ำเฉื่อย ระบบสารสนเทศ40
25 026040451063-8 นายฤทธิเดช ศัสตุระ ระบบสารสนเทศ40
26 026040451064-6 นางสาวสนธิญา เหล่าทองกูล ระบบสารสนเทศ40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:19/9/2562 23:52:29